Αντισυνταγματική η “Υποχρεωτική” Ιατρική πράξη των Τεστ χωρις συναίνεση για τους Δημοσίους Υπαλλήλους

Σε εφαρμογή τίθεται από τη Μεγάλη Δευτέρα, 26 Απριλίου, το υποχρεωτικό μέτρο αλλα ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ  του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον νέο Κορονοιό σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν υπόκεινται σε καθεστώς τηλεργασίας  όπως προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε.

Ειναι Αντισυνταγματικό διοτι ειναι ενάντια στο Σύνταγμα και τους Νομους..Συγκεκριμένα

Σύμφωνα με το Άρθρο 338 του Ν.4512/2018 ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018 που λέει ότι: Οποιαδήποτε απόφαση είναι αντίθετη με τις διατάξεις του Ν.3418/2005 ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005, (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) είναι Α Κ Υ Ρ Η.

Σημειώνουμε επίσης οτι οι ίδιοι οι κατασκευαστές αναφέρουν  ότι θετικό αποτέλεσμα με ράπιντ τεστ ή σελφ τεστ δε διαχωρίζει SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, κοινή γρίπη Α, κοινή γρίπη Β, άλλους κοινούς κορωνοϊούς και άλλα μικροβιακά παθογόνα. Αυτα είναι τα επίσημα στοιχεία… ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.

Σύνταγμα της Ελλάδος
Πηγή https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-28/
Άρθρο 28– Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί
1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις,
από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από
κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των
διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
Άρα Οι νόμοι που αποτελούν εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων
υπερισχύουν από τους άλλους νόμους, διατάξεις, ΚΥΑ, αποφάσεις κλπ και συνεπώς
καθιστούν κάθε τι αντίθετο προς αυτές ΑΚΥΡΟ και ΠΑΡΑΝΟΜΟ
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Υπερσυνταγματική)
Πηγή https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0010.02/DOC_1&format=PDF)
Άρθρο 6
3. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως
απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν
μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης.
Άρα Οι Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συνθήκες και κυρίως αυτές που αφορούν τα Θεμελιώδη
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες αποτελούν μέρος του
Ενωσιακού Δικαίου με υπερσυνταγματική ισχύ δηλαδή υπερισχύουν από άλλους
νόμους, διατάξεις, ΚΥΑ, αποφάσεις κλπ.Σελίδα 2 από 12
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Νόμος 3418/2005)
Πηγή ΦΕΚ 287 Α / 28-11-2005
Άρθρο 1– Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος
1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο
πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.
2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον
αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη
βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης.
3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για
διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.
Άρθρο 12– Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή
1. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς
την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή.
2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή είναι οι ακόλουθες:
α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το
προηγούμενο άρθρο.
αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική
μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. Λαμβάνεται, όμως, υπόψη και η γνώμη του, εφόσον ο
ανήλικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική
ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής
πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής. Στην
περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 απαιτείται πάντοτε η συναίνεση των
προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.
γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε
σύγκρουση με τα χρηστά ήθη.
δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο
περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της.
ΑΡΑ Η χρήση μάσκας, η επιβολή τεστ, εμβολίων κλπ αποτελούν συνεπώς με βάση τις ως
άνω έννοιες, ιατρικές πράξεις που απαιτούν την υποχρεωτική ΠΛΗΡΗ, ΣΑΦΗ και
ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ενημέρωση και που δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα ΠΛΑΝΗΣ, ΑΠΑΤΗΣ ή
ΑΠΕΙΛΗΣ.
Σύνταγμα της Ελλάδος
Πηγή https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-5/
Άρθρο 5 – Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία
5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος
(που συμφωνεί με το Σύνταγμα όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και
93Σ §4), ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών
παρεμβάσεων.Σελίδα 3 από 12
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Πηγή https://www.echr.coe.int/documents/convention_ell.pdf
Άρθρο 5 – Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια
1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται
να στερηθή της ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθους περιπτώσεις και συμφώνως προς
την νόμιμον διαδικασίαν:
α. εάν κρατήται κανονικώς κατόπιν καταδίκης υπό αρμοδίου δικαστηρίου.
ε. εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων να μεταδώσωσι
μεταδοτικήν ασθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου.
ΑΡΑ ΜΟΝΟ με δικαστική εντολή για το ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ άτομο μπορεί να εφαρμοστεί ο
περιορισμός που αναφέρει το Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και εφόσον έχει ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ότι αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Κάθε άλλη ενέργεια είναι αντισυνταγματική αφού άρει την προστασία κάθε
προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων (5Σ §5)
Σύμβαση Οβιέδο 1997 (Υπερσυνταγματική – νόμος 2619/1998)
Πηγή ΦΕΚ 132 Α / 19-06-1998)
Άρθρο 2 – Το προβάδισµα του ανθρωπίνου όντος
Τα συµφέροντα και η ευηµερία του ανθρώπινου όντος θα υπερισχύουν έναντι µόνου του
κοινωνικού συµφέροντος ή της επιστήµης.
Άρθρο 5 – Γενικός κανόνας
Επέµβαση σε θέµατα υγείας µπορεί να υπάρξει µόνον αφού το ενδιαφερόµενο πρόσωπο
δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούµενης σχετικής ενηµέρωσής του. Το
πρόσωπο αυτό θα ενηµερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση
της επέµβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Το
ενδιαφερόµενο πρόσωπο µπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεση
του.
ΑΡΑ ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί ιατρική πράξη με τη δικαιολογία του κοινωνικού
συμφέροντος χωρίς να υπάρχει ενημέρωση και κυρίως ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Παγκόσμια Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Πηγή http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Άρθρο 6 – Συναίνεση
3. Σε κατάλληλες περιπτώσεις έρευνας που διεξάγεται σε μια ομάδα ατόμων ή σε μια
κοινότητα, μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη συμφωνία των νομικών εκπροσώπων της
συγκεκριμένης ομάδας ή κοινότητας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει μια συλλογική
κοινοτική συμφωνία ή η συγκατάθεση ενός ηγέτη της κοινότητας ή άλλης αρχής να
αντικαταστήσει τη συγκατάθεση ενός ενημερωμένου ατόμου.
ΑΡΑ Ο καθένας αποφασίζει ΜΟΝΟ για τον εαυτό του και ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος ΔΕΝ μπορεί να
αποφασίσει για λογαριασμό άλλου, είτε είναι ηγέτης, είτε είναι άλλη αρχή.Σελίδα 4 από 12
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο
(Ευρωκοινοβούλιο 2013/2169 (INI))
Πηγή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0206&from=EN
4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την CAT, ο όρος ‘βασανιστήρια’ σημαίνει οιαδήποτε πράξη
με την οποία «προκαλείται σκοπίμως σε ένα πρόσωπο σοβαρός πόνος ή ταλαιπωρία,
σωματική ή ψυχική, από δημόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί με επίσημη
ιδιότητα ή με την υποκίνηση ή τη συναίνεση ή με την αποδοχή του». Θεωρεί ωστόσο ότι
καταστάσεις κατά τις οποίες πράξεις βασανισμού και άλλη σκληρή, απάνθρωπη και
ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία διαπράττονται με τη συμμετοχή φορέων εκτός κρατικών
ή δημοσίων υπαλλήλων πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται μέσω μέτρων πολιτικής που
ευνοούν την πρόληψη, τη λογοδοσία και την αποκατάσταση·
Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής,
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Παράρτημα στην
απόφαση 39/46 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών)
Πηγή
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles
/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%97%CE%95%20%CE%B
A%CE%B1%CF%84%CE%AC%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B
1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%C
E%B1%CE%B9%20%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CF%81%CF%8C%C
F%80%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%82%2C%2
0%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B7%CF%82%20%CE
%AE%20%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA
%CE%AE%CF%82.pdf
Άρθρο 2.
1. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει αποτελεσματικά νομοθετικά, διοικητικά, δικαστικά ή άλλα
μέτρα για να προλαμβάνει πράξεις βασανιστηρίων σε κάθε εδαφική περιοχή που υπάγεται
στη δικαιοδοσία του.
2. Καμία απολύτως εξαιρετική περίσταση, είτε αποτελεί κατάσταση πολέμου ή απειλή
πολέμου, εσωτερική πολιτική αστάθεια ή κάθε άλλη κατάσταση ανάγκης, δεν μπορεί να
προβληθεί ως δικαιολογία για βασανιστήρια.
3. Εντολή προϊσταμένου ή δημόσιας αρχής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για
βασανιστήρια
Άρθρο 4.
1. Κάθε Κράτος Μέρος μεριμνά, ώστε όλες οι πράξεις βασανιστηρίων να αποτελούν
εγκλήματα σύμφωνα με το ποινικό του δίκαιο. Το ίδιο ισχύει για την απόπειρα διάπραξης
βασανιστηρίων ή για κάθε πράξη οποιουδήποτε προσώπου που συνιστά συνέργεια ή
συμμετοχή σε βασανιστήρια.
2. Κάθε Κράτος Μέρος προβλέπει για τα εγκλήματα αυτά κατάλληλες ποινές, για τον
καθορισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη ο σοβαρός χαρακτήρας αυτών των εγκλημάτων.
ΑΡΑ ΚΑΜΙΑ δικαιολογία (κατάσταση ανάγκης, εξαιρετική περίπτωση,…) δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να επιβληθεί ιατρική πράξη (δηλαδή βασανιστήριο)Σελίδα 5 από 12
Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
(Υπερσυνταγματικό – Νόμος 2462/1997)
Πηγή ΦΕΚ 25 Α / 26-02-1997
Άρθρο 7
Κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή μεταχειρίσεις σκληρές,
απάνθρωπες ή εξευτελιστικές. Ειδικότερα, απαγορεύεται η υποβολή προσώπου, χωρίς την
ελεύθερη συγκατάθεση του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα.
Σύνταγμα της Ελλάδας
Πηγή https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-7/
Αρθρο 7: (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων)
1. Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο (που συμφωνεί με το Σύνταγμα
όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4) που να ισχύει πριν από
την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη
από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης.
2. Tα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση
ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει.
Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)
Πηγή ΦΕΚ 95 Α / 11-06-2019
Άρθρο 137Α – Βασανιστήρια
1. Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη, η ανάκριση ή η
εξέταση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη
ή η επιμέλεια κρατουμένων, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη, εάν υποβάλλει σε
βασανιστήρια κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην
εξουσία του με σκοπό: α) να αποσπάσει από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο ομολογία, κατάθεση,
πληροφορία ή δήλωση ιδίως αποκήρυξης ή αποδοχής πολιτικής ή άλλης ιδεολογίας, β) να το
τιμωρήσει ή γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα πρόσωπα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται
υπάλληλος ή στρατιωτικός, που με εντολή των προϊσταμένων του ή αυτοβούλως σφετερίζεται
τέτοια καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου.
ΑΡΑ Και η επιβολή χρήσης μάσκας (τεστ, εμβολίου, κλπ) αποτελεί βασανιστήριο και
εγκληματική πράξη αφού επιβάλλεται δια του εκβιασμού, της τρομοκράτησης και της
βίας. Συνεπώς ΔΕΝ είναι ΟΥΤΕ συζητήσιμη, ΟΥΤΕ διαπραγματεύσιμη, ΟΥΤΕ υφίσταται
θέμα εξαιρέσεων και καταστρατηγήσεων του δικαιώματος στην ΠΛΗΡΗ ενημέρωση
και στην απόλυτη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ για λόγους είτε διαγνωστικούς, είτε για θεραπευτικούς,
είτε για προληπτικούς.
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΙΛΑ ΔΕΙΛΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ..ΑΛΛΑ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΝΑΣΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ….
Απρίλιος 2021 Δικαστήριο Αυστρία: “Τα PCR τεστ δεν έχουν Διαγνωστική Αξία” Απριλιος 2021 Δικαστήριο Βέλγιο: «Ανάκληση Όλων των Μέτρων Κατά του Covid Εντός 30 Ημερών» (tgnews.gr) Μαρτιος 2021 Φινλανδία: Ακυρώθηκε ως αντισυνταγματική η καραντίνα στο Ελσίνκι Μαρτιος 2021 Βέλγιο: Δικαστήριο επιβάλλει αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των μέτρων κατά του Covid-19 Δεκέμβριος 2020: Πορτογαλικό Δικαστήριο: Αναξιόπιστα τα Τεστ RT-PCR Βάσει και Έρευνας Όπου 97% των Θετικών Αποτελεσμάτων Είναι Ψευδώς Θετικά σε Covid-19 στους 35 Κύκλους Ενισχύσεως Δεκέμβριος 2020 : Πορτογαλία Απόφαση Εφετείου Λισσαβώνας: Παράνομη η Καραντίνα ως μέτρο σε “Κατάσταση Πρόληψης”

ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ! ΔΕΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ video με την Γιατρό Κορινα Λιμνιούδη.

Δειτε και αυτο το video ..εχουν αποφασίσει για θανάτους!!!!

Παυλάκης: Για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα υπάρχει αύξηση θανάτων. Μέχρι τον επόμενο μήνα θα υπάρξουν 3.000 νεκροί

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ  Βασανισμού και επιβολής Παράνομης Ιατρικής πραξης χωρις συναίνεση αναφέρεται  ότι:

 • Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα πριν από την προσέλευση του εργαζομένου/ης στον τόπο εργασίας του/της και έχει ισχύ μίας εβδομάδας από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία.
 • Κατά την πρώτη εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, δηλαδή από την 26η Απριλίου έως την 9η Μαΐου 2021, οι εργαζόμενοι που είναι υπόχρεοι σε διαγνωστικό έλεγχο δύνανται να υποβάλλονται και να δηλώνουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό εντός του χρονικού διαστήματος από 26 Απριλίου έως και 9 Μαΐου 2021.
 • Η δήλωση αποτελέσματος πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr με την συμπλήρωση του ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου «Δήλωση Αποτελέσματος Διαγνωστικού Ελέγχου για COVID – 19».

Ποιους αφορά:

Το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου εφαρμόζεται στο προσωπικό του Δημοσίου που, σύμφωνα με το πλάνο εργασιών του κάθε φορέα, ασκεί τα καθήκοντά του με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας και δεν τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε οποιαδήποτε είδους άδεια.

Πιο συγκεκριμένα, στην υποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου εντάσσονται οι κατηγορίες προσωπικού του δημοσίου που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ιδίως πρακτική άσκηση, σε υπηρεσίες φορέων που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον τα καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους και είναι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (apografi.gov.gr):

 1. πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
 2. πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευομένων φορέων τους,
 3. το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
 4. το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και
 5. οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Από το μέτρο εξαιρούνται:

 1. πάσης φύσεως απασχολούμενοι, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 (Α’ 48),
 2. μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού καθώς και οποιοδήποτε άλλο διδακτικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστημίων καθώς και οι απασχολούμενοι μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και
 3. πάσης φύσεως καλλιτεχνικό προσωπικό

Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις

Από πού μπορώ να προμηθευτώ το self test;

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες για την κατ’ οίκον διενέργειά του.

Μπορώ να προμηθευτώ παραπάνω από ένα self test;

Ειδικά για τις δύο επόμενες εβδομάδες οι υπόχρεοι υπάλληλοι μπορούν να προμηθευτούν προκαταβολικά δύο (2) self tests από τη Μεγάλη Δευτέρα (26 Απριλίου) έως και το Μεγάλο Σάββατο (1 Μαΐου).

Πέραν του self test, μπορώ να επιλέξω άλλο τρόπο διαγνωστικού ελέγχου;

Εναλλακτικά του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι εργαζόμενοι  δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.

Τί οφείλω να κάνω σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό;

Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι απασχολούμενοι μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test).

Τί οφείλω να κάνω στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να διακριβωθεί μέσω του επαναληπτικού ελέγχου αν είμαι θετικός στη νόσο ή όχι;

Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τους χορηγείται η προβλεπόμενη στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.

Ποιες επιπτώσεις θα έχω σε περίπτωση που αρνηθώ να υποβληθώ σε διαγνωστικό έλεγχο ή να καταχωρίσω το αποτέλεσμα αυτού στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα δεν υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο ή δεν καταχωρίζουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου (self test, rapid test, PCR), η αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του φορέα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του υπόχρεου προσώπου λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξαιτίας της μη συμμόρφωσης.

Δείτε περισσότερα

Related Articles

One Comment

 1. AΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ……..
  ΑΥΤΟ ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ????????
  ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ……..
  Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ . ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΩ
  .
  HXHTIKO-Καταγγελία FOCUS FM-“Αν δεν εμβολιαστείς δεν θα εργαστείς”…
  …ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΑΣ…..
  .
  https://focusfm.gr/hxhtiko-kataggelia-focus-fm-quot-an-den-emvoliasteis-den-tha-ergasteis-quot/

  ————

  Η εκβίαση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή αν ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγγέλματος, του λειτουργήματος ή άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον. Αν την παραπάνω πράξη τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ’ επάγγελμα, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.

  .
  ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ . ΑΣ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ……

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button