190 χιλιάδες ευρώ προστιμο στον Συνδεσμο διαχείρισης απορριμάτων…Ολα αυτά χρεώνονται στη διοίκηση Ασπιώτη

didymoΜε απόφαση του Περιφερειάρχη Ι.Ν. Θ. Γαλιατσάτου, κλείνουν οριστικά τα τρία κύτταρα (Α, Β και Γ), που μετετράπησαν σε ΒΟΥΝΑ , του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα 100 και 90 χιλιάδες Ευρώ στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Οπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια  «τηρώντας τις βασικές αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων, όπως ορίζεται από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, προχώρησε, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ, στην οριστική διακοπή της διάθεσης απορριμμάτων στα κύτταρα (Α, Β και Γ) του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου Κέρκυρας, με διατήρηση στο χώρο αυτό μόνο της λειτουργίας των υπολοίπων εγκαταστάσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τις υπ΄αρ. 206610/30-12-2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-65Η) και 9453/4377/2-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ) ΑΕΠΟ και τον εγκεκριμένο (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) που εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και αφορούν τη μεταβατική φάση της επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων.

Ταυτόχρονα με την απόφαση αυτή υποχρεώνεται ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας σε υλοποίηση σχεδίου ενεργειών για την πλήρη αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

Τέλος για την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και κανόνων ορίστηκε από την ΠΙΝ, διοικητικό πρόστιμο στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας, συνολικά εκατό ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 €) , εκ των οποίων, το πρόστιμο των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) είναι για την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και το πρόστιμο των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) είναι για την παραβίαση των διατάξεων της ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02.

Παράλληλα στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας, θα επιβληθεί πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για κάθε μέρα παράβασης της απαγόρευσης διάθεσης απορριμμάτων στα κύτταρα Α, Β και Γ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ2 του άρθρου 30του Ν.1650/86. Η παράβαση θα διαπιστώνεται με πράξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Για τη μη σύννομη διάθεση αποβλήτων, την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το
άρθρο 30 του Ν.1650/86, ύψους εκατό ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 €) στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν.
Κέρκυρας (ΑΦΜ: 090240840, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ), το οποίο επιμερίζεται ως εξής:
 Για την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατά
εξουσιοδότηση του Ν.1650/86, πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €)
 Για την παραβίαση των διατάξεων της ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02, πρόστιμο ύψους ενενήντα
χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €)
Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει. Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά
50% (ήτοι 95.000,00 €) στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 υπέρ του «Πράσινου Ταμείου»
(πρώην ΕΤΕΡΠΣ) του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) και κατά 50% (ήτοι 95.000,00 €)
στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 64114 υπέρ της Π.Ε. Κέρκυρας.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εξόφληση της οφειλής του με βάση την παρούσα
απόφαση και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη), υποχρεούται
να μας αποστείλει αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την
εξόφλησή του, προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση εξόφλησης της οφειλής.
2. Για το ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη
υγεία και βλάπτοντας το περιβάλλον καθώς δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα και το
έδαφος και λόγω της σοβαρότητας της παράβασης:
31
 την οριστική διακοπή της λειτουργίας διάθεσης απορριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής
Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) που αποτελείται από τα κύτταρα Α, Β και Γ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4042/12, διότι τα κύτταρα είναι κορεσμένα και η περαιτέρω
διάθεση απορριμμάτων θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και βλάπτει το περιβάλλον.
Τονίζεται ρητά ότι η ανωτέρω διακοπή λειτουργίας αφορά μόνο τη διάθεση
απορριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) που αποτελείται
από τα κύτταρα Α, Β και Γ. Η λειτουργία των υπολοίπων εγκαταστάσεων όπως αυτές
προβλέπονται από τις υπ΄αρ. 206610/30-12-2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-65Η) και 9453/4377/2-
6-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ) ΑΕΠΟ και τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 4317/Β/30-12-16) εξακολουθεί να είναι σε
ισχύ.
 Την επιβολή διοικητικού προστίμου χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας
(ΑΦΜ: 090240840, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) για κάθε μέρα παράβασης της απαγόρευσης διάθεσης
απορριμμάτων στα κύτταρα Α, Β και Γ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ2 του άρθρου 30
του Ν.1650/86. Η παράβαση θα διαπιστώνεται με πράξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
3. Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας να προχωρήσει στις άμεσες ενέργειες προκειμένου, με βάση το
άρθρο 9 της ΚΥΑ 50910/2727/03 να εξασφαλίσει τη διοικητική πράξη του τερματισμού
λειτουργίας των τριών κυττάρων (Α, Β, και Γ) υποβάλλοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες τα
απαιτούμενα στοιχεία και μελέτες και να υλοποιήσει το πρόγραμμα εξυγίανσης και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξυγιάνει και να
αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους,:
α) τις ζημίες σημαντικής κλίμακας που έχουν προκληθεί στο περιβάλλον και τη
δημόσια υγεία από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου,
β) το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων
στο περιβάλλον, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου.
4. Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας να αποκαταστήσει άμεσα όλες τις βλάβες/δυσλειτουργίες που
διαπιστώθηκαν και να εφαρμόσει όλα τα μέτρα και τους όρους που προβλέπονται στην ΑΕΠΟ
5. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, για
τυχόν δικές της ενέργειες
6. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,
για τυχόν δικές της ενέργειες
7. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας, για τυχόν δικές της ενέργειες
8. Να διαβιβαστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.1650/86, ο πλήρης φάκελος της
υπόθεσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας για τυχόν δικές της ενέργειες
Προσφυγή κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον:
 Του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου μέσα
σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την
κοινοποίηση της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227και
238 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-10)
 Του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης της
παρούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/99 ΦΕΚ
97/Α/17-05-99) ως ισχύει και του άρθρου 53 του Ν.3900/10 (ΦΕΚ 213/α/17-12-10).
32
Επισημαίνεται ότι η κατάθεση προσφυγής δεν αναστέλλει την διαδικασία είσπραξης του προστίμου
παρά μόνο αν αυτή συνοδεύεται και από απόφαση αναστολής εκτέλεσης της παρούσης. Τόσο η
προσφυγή όσο και η απόφαση αναστολής του προστίμου θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται
με ευθύνη του παραβάτη στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδρoοικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ανωτέρω 60ημέρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
εντέλλεται να προβεί στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής δημοσίου εσόδου με ενημέρωση
της Δνσης Οικονομικού της Π.Ε. Κέρκυρας.

KARTA X

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button