Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011Είσαι λαθρομετανάστης/ρια και έχεις γκόμενο/α Έλληνα?..Τώρα θα πάρεις και άδεια παραμονής…με το νέο νόμο Παπουτσή.

Ψηφίστηκε  στις 7-10-11 ένας νέος νόμος που δίνει δικαίωμα σε όποιον ή όποια αλλοδαπό/η  έχει “δεσμό” με έλληνα υπήκοο να παίρνει και άδεια παραμονής.Γιατί τα μοντέρνα ζευγάρια τώρα τελευταία δεν παντρεύονται. Άσε που οι ισλαμιστέςλαθρομετανάστες για να παντρευτούν πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να αλλάξουν υποχρεωτικά την πίστη και στη σύζυγό τους.

Όμως υπήρχαν και εκείνοι που δεν έβρισκαν κάποιον να πληρώσουν τα πολλά χρήματα για να κάνουν ένα λευκό γάμο και να τους δώσει το κράτος άδεια παραμονής.Τώρα με αυτό τον νόμο όποιος θέλει να πάρει άδεια εργασίας,θα βρίσκει ένα ταίρι επί πληρωμή μόνο και μόνο για να δηλώσει σε σχέση…άλλα 2-3 άτομα μπεκρήδες από κανένα παρακμιακό καφενείο που θα τους δίνει από 50 ευρώ να πάνε για μάρτυρες και η άδεια παραμονής…θα είναι τυπική διαδικασία…
Δείτε τι λέει ο νόμος…

τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν
σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη»
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, (ΦΕΚ 212/Α) « Είσοδος,
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»
2. Της παραγράφου 2 περ. β του άρθρου 3 του π.δ. 106/2007 με τις διατάξεις του
οποίου ενσωματώνεται η Οδηγία 2004/38/ΕΚ
3. Του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
Ελληνική
ΑΔΑ: 45ΟΠΝ-0Β4
5. Την αριθ. 31973/07-07-2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄1602/08-07-2011) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο μόνο
1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα, υπηκόων τρίτων χωρών, συντρόφων
πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως
αποδεδειγμένη, και τον συνοδεύουν κατά την είσοδό του στη χώρα ή εισέρχονται στην
Ελλάδα, προκειμένου να τον επισκεφθούν ή να συνενωθούν με αυτόν.

2. Στα πρόσωπα αυτά, εάν δεν είναι κάτοχοι ισχύοντος τίτλου διαμονής, επιβάλλεται, όπου
απαιτείται βάσει του Κανονισμού 539/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, η κατοχή
θεώρησης εισόδου (θεώρηση Σένγκεν), που εκδίδεται ατελώς και με απλουστευμένη
διαδικασία.

3. Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών, έχουν δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα για χρονικό
διάστημα έως τρεις μήνες χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος
διαβατηρίου ή θεώρησης, όπου απαιτείται και συνοδεύουν ή πηγαίνουν να συναντήσουν τον
πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα.

4. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα για διάστημα που
υπερβαίνει τους τρεις μήνες, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση
Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του
ΥΠΕΣ, εντός του επιτρεπόμενου χρόνου νόμιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και εφόσον
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου σε ισχύ
β) Αποδεικνύουν τη σταθερή διαμονή του πολίτη της Ένωσης στην Ελλάδα
γ) Διατηρούν κοινή κατοικία με τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα
δ) Αποδεικνύουν εγγράφως τη σταθερή σχέση τους με τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα
ε) Διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας
ΑΔΑ: 45ΟΠΝ-0Β4

5. Ως τεκμήρια της σταθερότητας της σχέσης λογίζονται :
α) · Η καταχωρισμένη συμβίωση ή
· Η ύπαρξη κοινού ή υιοθετημένου τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της
Ένωσης
β) Η σταθερότητα της σχέσης μπορεί επίσης να προκύπτει από το γεγονός ότι αυτοί έχουν
αναλάβει κοινές μακροπρόθεσμες νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές δεσμεύσεις.
6. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν σε κάθε περίπτωση να
υποβάλλουν:
· Αντίγραφο διαβατηρίου με την ισχύουσα θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται
· Βεβαίωση εγγραφής του πολίτη της Ένωσης ή αντίγραφο του δελτίου
ταυτότητας του Έλληνα
· Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
· Έγγραφα που αποδεικνύουν κοινή κατοικία (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο,
λογαριασμοί)
Για την απόδειξη συνδρομής των αναφερομένων στην παράγραφο 5 (α) τεκμηρίων, θα
υποβάλλονται:
· Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή αντίστοιχου εγγράφου
που κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσης του πολίτη της Ένωσης πιστοποιεί
καταχωρισμένη συμβίωση ή
· Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης κοινού τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της
Ένωσης ή πράξη υιοθεσίας
Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα υποβάλλονται στοιχεία από τα οποία προκύπτουν
μακροπρόθεσμες νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές δεσμεύσεις.

7. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, έχει διάρκεια ισχύος
ένα (1) έτος και ανανεώνεται για δύο (2) έτη με τις ίδιες προϋποθέσεις.
ΑΔΑ: 45ΟΠΝ-0Β4

8. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες συντρέχει εύλογη αμφιβολία, όσον αφορά το
κατά πόσο πληρούνται οι όροι αυτοί, διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι από την αρμόδια Δ/νση
Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του
ΥΠΕΣ.

9. Η λήξη της συμβίωσης, ο θάνατος του πολίτη της Ένωσης ή του Έλληνα ή η αναχώρηση
του πολίτη της Ένωσης, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, συνεπάγεται την
απώλεια του δικαιώματος διαμονής.
Το δικαίωμα διαμονής των εν λόγω προσώπων διατηρείται σε προσωπική βάση, μόνο
εφόσον αυτά διαμένουν στην Ελλάδα, ως σύντροφοι του πολίτη της Ένωσης ή του Έλληνα,
για τρία τουλάχιστον έτη πριν τη λήξη της συμβίωσης ή το θάνατο του πολίτη της Ένωσης ή
του Έλληνα, ή την αναχώρησή του από τη χώρα και πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης
της άδειας διαμονής τους, βάσει των διατάξεων της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

10. Η άδεια διαμονής δεν χορηγείται ή ανακαλείται, εκτός από την περίπτωση κατά την
οποία συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας και σε περιπτώσεις όπου
διαπιστώνεται αιτιολογημένα, ιδίως με δικαστική απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα
δικαστικού συμβουλίου, ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή
πλαστά έγγραφα και γενικά ότι στοιχειοθετείται καταστρατήγηση δικαιώματος.
11. Οι κάτοχοι της άδειας διαμονής της παρούσας δικαιούνται να εργάζονται ως μισθωτοί.
Ειδικά για το πρώτο δωδεκάμηνο διάστημα διαμονής, από την χορήγηση της αρχικής άδειας
διαμονής, το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας τελεί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης
κενών θέσεων εργασίας, ανά ειδικότητα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί κατά τη διαδικασία
του άρθρου 14 του ν. 3386/05.

12. Άδεια διαμονής υπό τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, χορηγείται και σε
περιπτώσεις που η σχέση συνάπτεται στην Ελλάδα, εφόσον αποδεικνύεται νόμιμη διαμονή
του υπηκόου τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια, με οριστικό τίτλο διαμονής, για ένα
τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία έναρξης της συμβίωσης.

13. Άδεια διαμονής ισόχρονης διάρκειας, χορηγείται και στα κάτω του 21ου έτους κοινά
τέκνα των συντρόφων, καθώς και σε εκείνα του ετέρου των συντρόφων, που τους
συνοδεύουν ή έρχονται να τους συναντήσουν στην Ελλάδα.
ΑΔΑ: 45ΟΠΝ-0Β4
Εκκρεμή αιτήματα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εξετάζονται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις.
Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απαιτείται να είναι επίσημα
μεταφρασμένα και επικυρωμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 92 του ν. 3386/05.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Κοινοποίηση
1.Όλα τα Υπουργεία
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
2. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Βασ. Σοφίας 15
3. Υπουργείο Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης
Δ/νση Αλλοδαπών
5. Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Μητρώου
6. Υπουργείο Εξωτερικών
α) Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
ΑΔΑ: 45ΟΠΝ-0Β4
Schengen
7. Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης
α) Δ/νση Απασχόλησης
Τμήμα ΙΙΙ
Πειραιώς 40
β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29
8. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δ/νση Νομοθ. Συντονισμού Ειδ. Νομικών Υποθέσεων ΕΕ
& Διεθνών Οργανισμών
Μεσογείων 96, Αθήνα
10. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
Αλ. Πάντου & Φραγκούδη 11
Τ.Κ. 10163, Αθήνα
11. Συνήγορο του Πολίτη
12. Σώμα Ε.Ε.Δ.Δ.
13. ΣΕΠΕ
14. ΟΑΕΔ
15. ΔΑΕΜ
Εσωτερική Διανομή
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης
Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων
Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
Δ/νση μας
Όλα τα τμήματα
ΑΔΑ: 45ΟΠΝ-0Β4


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλέφωνο 210 3741219
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button