Ορφανα απο Αντιδημάρχους Ερεικουσα και Μαθράκι…με απόφαση της Υδραίου!!!

Τα ονόματα των Αντιδημάρχων και οι αρμοδιότητες τους.

ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΟΡΦΑΝΑ!!!!

Χωρίς να ορίσει Αντιδημάρχους στα δυο απο τα τρία νησια των διαποντίων εκδόθηκε η απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής Κερκυρας κ.Μερόπης Υδραίου.

Συγκεκριμένα ορισε Αντιδήμαρχο μονο στους Οθωνούς τον κ.Μιμη Κατεχη και αφησε ΟΡΦΑΝΑ την Ερείκουσα και το Μαθράκι…Τα νησια που ειναι στα συνορα της Ελλάδος εμειναν χωρίς Αντιδήμαρχο!!!!! Μετα το σαλο που ξεσπασε οταν διευρευσε οτι ο κ.Νερατζης για να συνεργαστεί ηθελε καρέκλες οπως και δόθηκε στο Φιλαράκι του Πάνο Βαρουχα το Αντιδημαρχιλίκι Τουρισμού.

Τελευταία στιγμη αλλαξε γνωμη η Δήμαρχος και δεν του ανέθεσε και την Αντιδημαρχία Ερείκουσας μετα τις αντιδράσεις που εχουμε αναφερει σε προηγουμενα δημοσιεύματα…Ετσι παρ οτι ο Νομος προβλέπει την εδρα  και την Αντιδημαρχία να την εχει ο πρωτος σε ψηφους αυτο εγινε μονο στους Οθωνούς και οχι στην Ερείκουσα και Μαθρακι που δεν θα εχουν Αντιδήμαρχο αλλα διαικπεραιωτή υποθέσων των δυο νησιών τους Αλέξανδρο Κατεχη και Βασίλη Αργυρό…με εποπτεία της Δημάρχου Κεντρικής Κερκυρας.

Η αποφαση αυτη συμφωνα με πληροφορίες θα προσβληθει στα αρμόδια οργανα για να αναγκαστει η Δημαρχος να εφαρμόσει την Νομοθεσία και να ορισει Αντιδημάρχους σε Ερείκουσα και Μαθρακι.

Μεχρι τοτε στο Βαρουχα θα τρεχει το παραδακι..για να μην σπασει η συνεργασία με το συνδυασμό η ΚΕΡΚΥΡΑ ΨΗΛΑ που εγινε η ΚΑΡΕΚΛΑ ΨΗΛΑ!!! και μετα η Κερκυρα…

Τελικά απο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων η κ.Μερόπη Υδραίου μετετράπη σε Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Οθωνων!!!!!! Ερεικουσα και Μαθρακι δεν έχουν Δήμαρχο και Αντιδημάρχους…για να πάρουν τις  καρέκλες των δυο νησιών αλλα ατομα!!! Αυτη ειναι η σημασία που εχουν για τη Δήμαρχο τα δυο αυτά νησιά των Διαποντίων στα σύνορα της Ελλάδας. Για δυο καρέκλες τα νησιά ΟΡΦΑΝΑ!!!

Οι Αντιδημαρχοι που τελικά όρισε και οι αρμοδιότητες τους ειναι:

1. Τον κ. Παντελιό Γεώργιο Ηλία του Σπυρίδωνος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης

2. Τον κ. Καλόγερο Νικόλαο του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Δικτύων

3. Τον κ. Σερεμέτη Ιωάννη του Θεοδώρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

4. Τον κ. Γιώτη Θεοχάρη του Φωτίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας

5. Τον κ. Βαρούχα Παναγιώτη του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης

6. Την κα. Τζάνε Παναγιώτα του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

7. Την κα. Τόμπρου Γκίνη Χρυσούλα του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρωτογενούς Τομέα

8. Τον κ. Κατέχη Δημήτριο του Εμμανουήλ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Χωροταξίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Οθωνών

9. Τον κ. Σκούπουρα Ανδρέα του Ευαγγέλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Κοινωνικού Έργου

10. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ……..ΟΡΦΑΝΕΥΣΕ!!!! Ορφανη θέση!!!

11.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ………  ΟΡΦΑΝΕΥΣΕ!!!! Ορφανή θέση!!!

 

Διαβαστε ολοκληρη την απόφαση της Δημάρχου κ.Υδραιου που δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Δ ήμαρχο ς
Κεντρικής Κέρκυρας  κ αι Διαποντίων Νήσω ν

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
7. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με αρίθμ. εγκ. 82/59633/20.08.2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων, σύμφωνα με την οποία στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μπορούν να ορισθούν εννέα (9) Αντιδήμαρχοι.
8. Το από 5-9-2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «Η Κέρκυρα Ψηλά» για τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου Βαρούχα Παναγιώτη ως Αντιδημάρχου.
9. Τον μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΦΕΚ 3235/τ.Β΄/22-8-2019).
10. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

11. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. Ορίζουμε τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με θητεία από 20/9/2019 έως και 30/9/2020 και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως ακολούθως:

1. Τον κ. Παντελιό Γεώργιο Ηλία του Σπυρίδωνος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των εξής υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου:
– Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
– Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών , και
– Της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
όπως οι αρμοδιότητες ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την μέριμνα, εποπτεία και συνεργασία με τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής ενότητας Παρελίων.
γ) Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
δ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

2. Τον κ. Καλόγερο Νικόλαο του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Δικτύων και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

3. Τον κ. Σερεμέτη Ιωάννη του Θεοδώρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ακόλουθων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου:
– Του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, και
– Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων
όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την μέριμνα, εποπτεία και συνεργασία με τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής ενότητας Αχιλλείων.

4. Τον κ. Γιώτη Θεοχάρη του Φωτίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ακόλουθων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου:
– Του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
– Του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, και
– Του Τμήματος Συνεργείου καθημερινότητας,
όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

5. Τον κ. Βαρούχα Παναγιώτη του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Ορίζεται Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

6. Την κα. Τζάνε Παναγιώτα του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων αυτής, ήτοι:
– του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
– του Τμήματος Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης, και
– του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) την παρακολούθηση εποπτεία και μέριμνα δράσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν την Παλιά Πόλη και τον φορέα διαχείρισης UNESCO.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

7. Την κα. Τόμπρου Γκίνη Χρυσούλα του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρωτογενούς Τομέα και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας
– του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού,
– του τμήματος Πρωτογενούς τομέα της Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας,

όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου,
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
δ) Ορίζεται Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

8. Τον κ. Κατέχη Δημήτριο του Εμμανουήλ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Χωροταξίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Οθωνών και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων αυτής, ήτοι:
– του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης
– του Τμήματος Ελέγχου Δόμησης
– του Τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, και
– του Τμήματος Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων Ενέργειας και Βιομηχανίας
όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Οθωνών και τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

9. Τον κ. Σκούπουρα Ανδρέα του Ευαγγέλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Κοινωνικού Έργου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.

10. Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων διατηρεί στην αρμοδιότητά της την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία των Δημοτικών Ενοτήτων Ερείκουσσας και Μαθρακίου.

Β. Ορίζουμε, εντεταλμένους Δημοτικούς Σύμβουλους ως εξής:
1. Την κα. Ζερβού Μαρία του Σπυρίδωνος, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για θέματα που αφορούν α) στην Παιδική ηλικία, την Παιδεία και τη δια βίου μάθηση καθώς και για τον συντονισμό των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και β) την μέριμνα, εποπτεία και συνεργασία με τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής ενότητας Φαιάκων.
2. Τον κ. Μωραϊτη Σπυρίδωνα του Προκοπίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο υπεύθυνο για την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στους παραπάνω τομείς μπορεί να του μεταβιβαστεί με νεότερη απόφαση της Δήμαρχου.
3. Τον κ. Μελίδη Βασίλειο του Γερασίμου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα –
ζητήματα που αφορούν :
α) τη δημοτική ενότητα Κερκυραίων – Πόλη της Κέρκυρας και περιαστικές περιοχές – και την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Κοινότητας Κερκυραίων.
β) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, και μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ.
γ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
4. Τον κ. Ραράκο Ευάγγελο του Ευτύχιου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα –
ζητήματα που αφορούν :
α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, μέλη και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
5. Τον κ. Κατέχη Αλέξανδρο του Σπυρίδωνος, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα – ζητήματα που αφορούν :
α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσσας.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
6. Τον κ. Αργυρό Βασίλειο του Αναστασίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα
– ζητήματα που αφορούν :
α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Μαθρακίου.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω ΔΕ.

γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
Στ) Την μέριμνα για τους υδάτινους πόρους και τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, την καταγραφή συναφών προβλημάτων και συμβολή στην επίλυσή τους.
7. Τον κ. Νεράντζη Σπυρίδωνα του Γεωργίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, υπεύθυνο για τις νησίδες Λαζαρέτο και Βίδο, καθώς επίσης και για την κατάρτιση Μητρώου Εθελοντών σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Γ. Οι παραπάνω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα υπογραφής και ως εκ τούτου εξουσιοδοτούνται με την παρούσα για την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που τους ανατίθενται εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Δ. Η ανάκληση ενός εκάστου των αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ε. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται τα καθήκοντά της να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Δικτύων, κ. Καλόγερος Νικόλαος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται να ασκεί τα ανωτέρω καθήκοντα η Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κα. Τζάνε Παναγιώτα.

Στ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (www.corfu.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, 49100, Κέρκυρας).

Η Δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου

Tags
Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close