Αξια τέκνα ..Φεύγουν και αφήνουν πίσω τους τεράστια ζημιά και Χρέη στους Δημότες!!!

Νέα πρόστιμα λίγο πριν φύγουν οι ΣΚΟΥΠΙΔΕΡΜΑΝ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΟΥΣ Νικολούζος & Ασπιωτης αφήνουν πίσω τους ΧΡΕΗ ΠΡΟΣΤΙΜΑ και μια Κέρκυρα Πνιγμένη στα Σκουπίδια….Το συνεχές έγκλημα τους στο περιβάλλον ,τους κατοίκους και στον Τουρισμό – Οικονομία μένει ατιμώρητο και φεύγουν με τις τσέπες γεμάτες απο την αποζημίωση τους…

Ενα από τα τελευταία δώρα Αυγουστιάτικο ειναι τα πρόστιμα απο τη φοβερή διαχείριση των απορριμάτων .ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ + ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ + ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ = 160.000 ΕΥΡΩ .

Η διάλυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και τα εκκατομυρια σε εργολάβους θα εμφανιστούν στα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ προσεχώς που θα είναι τα μεγάλα δώρα ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ-ΑΣΠΙΩΤΗ στους Δημότες!!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%9A%CE%A87%CE%9B%CE%95-03%CE%A3?inline=true&fbclid=IwAR27MYugMEvtZqLiyqPin-MFhYIVOkI46LRrRAmYacINZNdIGxtfDUuYazE

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κέρκυρα, 5 Αυγούστου 2019
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 58223/24063

Δ/νση: Σαμάρα 13 ΠΡΟΣ: ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ν. Κέρκυρας
Τ.Κ.: 491 00 Κέρκυρα Κώστα Γεωργάκη 38
Πληροφορίες: Θ. Γεωργίου 49100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 26613-62279 (Με αποδεικτικό επίδοσης)
Fax: 26613-62175
E-mail: [email protected]
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86 όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ για παράβαση των
διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας για την
προσωρινή αποθήκευση δεμάτων υπολείμματος
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-10): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ΄αρ. 276433/17 Απόφαση Συντ. Α.Δ.Π.Δ.Ι. (ΦΕΚ 4083/Β/ 23-11-2017): “Έγκριση της 181-
17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με
την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”
3. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86): “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-04-02): “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11
Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και
άλλες διατάξεις”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-11): “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
6. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-12): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με
2
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τον Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-16 ): “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις”
8. Τον Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-18): “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] –
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ –
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.” όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
9. Τον Ν. 2947/01 (ΦΕΚ-228 Α’): “Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής
και άλλες διατάξεις” όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
10.Τον N. 3818/10 (ΦΕΚ 17 Α/16-2-2010): “Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού
Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές
διατάξεις” όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
11.Τον Ν. 3710/08 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-2008): “Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες
διατάξεις” όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
12.Τον Ν. 3074/02 (ΦΕΚ Α 296/4-12-02): “Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση
του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου
Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις” όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
13.Την Y.A. ΔΙΠΑ/οικ.37674/16 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-16): “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14.Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03): “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης” όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
15.Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-97): “Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων ”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
16.Την ΚΥΑ 145116/11 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-11): “Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις”, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
17.Την υπ΄αρ. 112608/6-6-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος και
Ιονίου (ΑΔΑ: 6423ΟΡ1Φ-Ν15) με θέμα: “Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7293/9-8-99 ΑΕΠΟ
«Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμμαίων,
Νομού Κέρκυρας και των τροποποιήσεων της, δηλαδή την Τροποποίησης-Ανανέωσης της με την
αρ. πρωτ. 1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΓΠΙΝ» και της με αρ. πρωτ.18097/14-09-2017 ΑΕΠΟ
Α.Δ.Π.Δ.Ε.ΙΟΝΙΟΥ, λόγω της εναπόθεσης δεμάτων υπολείμματος στο ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας
που προκύπτουν από τη μονάδας μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας που βρίσκεται
στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου”
18.Την υπ΄αρ. 9453/4377/2-6-16 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΑΔΑ: 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ): “ Τροποποίηση της με αρ.
πρωτ. οικ. 206610/30-12-2011 Απόφασης Ανανέωσης-Τροποποίησης και Κωδικοποίησης των
3
Περιβαλλοντικών όρων του έργου: « Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων
(ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» στη θέση Ακροκέφαλος ˝ Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας
Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας ”
19.Την υπ΄αρ. 74526/30153/23-8-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:
ΩΨΥΛ7ΛΕ-74Σ): “Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.1650/86 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ για παράβαση
των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας”
20.Την Κ.Υ.Α. 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β/31-8-88): “Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και
είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρ.30 του Νομ.1650/1986”
21.Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2946/01 (ΦΕΚ 224/Α/08-10-01): “Υπαίθρια Διαφήμιση,
Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις”
22.Την Κ.Υ.Α. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/ 27-06-05): “Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
ποσοστούτων εισπραττομένων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που
επιβάλλονται από αυτές, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001”
23.Την εγκύκλιο 48667/ΕΓΚ.27/28-9-05 του ΥΠΕΣΔΔΑ: “Οδηγίες εφαρμογής της με αριθμ.
31404/14-6-2005 Κ.Υ.Α «Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των
εισπραττομένων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές,
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001”
24.Το υπ΄αρ. 55871/5094/7-11-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος με θέμα:
«Αναφορές καταγγελίες για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμης»
25.Το υπ΄αρ. 103294/42317/7-12-2018 έγγραφό μας με θέμα: «Αναφορές καταγγελίες για τη
λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμης»
26.Το υπ΄αρ. 248251/53908/2018/30-11-2018 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα: «ΧΥΤΑΧΥΤΥ Λευκίμμης: Νομιμότητα λειτουργίας και επιπτώσεις στο περιβάλλον – διαχείριση
αστικών απορριμμάτων στην Κέρκυρα»
27.Το υπ΄αρ. 115666/47059/30-1-2019 έγγραφό μας με θέμα: «ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Λευκίμμης:
Νομιμότητα λειτουργίας και επιπτώσεις στο περιβάλλον – διαχείριση αστικών απορριμμάτων
στην Κέρκυρα»
28.Το με αρ.πρωτ.ΓΕΔΔ Φ.06/2019/21162/18/7-1-2019 έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης με θέμα: «ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Λευκίμμης»
29.Το υπ΄αρ. 3025/1293/18-1-2019 έγγραφό μας με θέμα: «Διαβίβαση λόγω αρμοδιότητας»
30.Το υπ΄αρ. 4519/10582/7-2-2019 έγγραφο της Δνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
με θέμα: «Διασφάλιση ποιότητας υπόγειων νερών στην περιοχή του ΧΥΤΥ Λευκίμμης»
31.Την από 25/6/2018 Διαταγή του Προέδρου του Ε΄ τμ. ΣτΕ περί μερικής αναστολή της υπ΄αρ.
112608/6.6.2018 αποφάσεως του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
32.Την από 5/12/2018 Διαταγή του Προέδρου του Ε΄ τμ. ΣτΕ περί μερικής αναστολή της υπ΄αρ.
112608/6.6.2018 αποφάσεως του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
33.Την από 24/12/2018 Έκθεση Αυτοψίας στην οποία αναφέρονται ότι:
 Σε χώρο βορειοανατολικά της εγκατάστασης βιολογικού υπάρχουν μεγάλοι όγκοι αδρανών
υλικών (μπάζα) στα οποία υπάρχουν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων (στερεά, πλαστικά
4
συσκευασίας, ξύλα, χαρτιά, κομμάτια σκυροδέματος, σωλήνες). Ο όγκος εκτιμάται στα
1500m3 χίλια πεντακόσια κυβικά.
Στο χώρο γύρω από το κύτταρο και μέχρι την περίφραξη εξωτερικά του χώρου υπάρχουν
διάσπαρτα μικροαπορρίμματα καθ΄ όλη την έκταση της δραστηριότητας.
Εντός των δύο λεκανών υπήρχαν δέματα απορριμμάτων. Σε ποσοστό 20% τα δέματα ήταν
σκισμένα και διάσπαρτα απορρίμματα στο χώρο αλλά και εκτός αυτού.
Τα δέματα στο χώρο εκτιμώνται σε ποσότητα ίδια με την προηγούμενη αυτοψία μας. Τα
σκισμένα δέματα περιείχαν ανακυκλώσιμα (σακούλες, γυαλί, ρούχα…)
Τα φρεάτια των λεκανών έχουν επενδυθεί με μεγαλόκοκκο σκουρόχρωμο χαλίκι σε ακτίνα
περίπου δέκα μέτρων.
Στο χαμηλότερο κύτταρο υπήρχαν στάσιμα στραγγίδια επιφάνειας περίπου τετρακοσίων
τετραγωνικών μέτρων.
Στο φρεάτιο της δεξαμενής εξισορρόπησης υπήρχε τοποθετημένα πρόχειρα διάταξη αντλίας –
σωλήνα. Ο σωλήνας κατέληγε επιφανειακά σε απόσταση 20 περίπου μέτρων από το φρεάτιο
 Να προσκομισθεί τεκμηρίωση που πηγαίνουν τα στραγγίδια (τα στάσιμα στραγγίδια εντός του
κυττάρου είναι μικρό ποσοστό των παραχθέντων)
 Δεν γίνεται διαχείριση ομβρίων
 Στο δυτ. τμήμα της λεκάνης εντοπίστηκε σχισμένη μεμβράνη στεγάνωσης
 Δεν έχει ολοκληρωθεί η οδός πρόσβασης στο ΧΥΤΥ
 Δεν υπήρχαν σε όλες τις πυροσβεστικές φωλιές τα προβλεπόμενα υλικά. Δεν υπήρχε νερό
στους κρουνούς
 Τα ανωτέρω συνιστούν υποβάθμιση περιβάλλοντος και παραβίαση των όρων της ΑΕΠΟ
 Ελήφθησαν φωτογραφίες
 Κατά το χρόνο αυτοψίας δεν υπήρχε στο χώρο εκπρόσωπος του φορέα
 Ενημερώθηκαν για τον έλεγχο οι παρόντες στο χώρο αστυνομικοί
 Ζητήθηκαν στο κεφάλαιο Ι της Εκθέσεως Αυτοψίας, να προσκομιστούν τα παρακάτω
έγγραφα/στοιχεία:
o Δειγματοληψίες υπόγειων υδάτων (όρος Δ.1 ΑΕΠΟ)
o Τεκμηρίωση δειγματοληψίας ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών (όρος Δ6.1
ΑΕΠΟ)
o Εκθέσεις λειτουργίας (όρος Δ.12 ΑΕΠΟ)
o Έγγραφη έγκριση Δνσης Δημόσιας Υγείας (όρος Δ.14 ΑΕΠΟ)
o Τεκμηρίωση διαχείρισης στραγγιδίων
o Τεκμηρίωση ότι έχουν ληφθεί μέτρα που αποτρέπουν κινδύνους πυρκαγιάς (όρος Δ.15
ΑΕΠΟ)
34.Το υπ΄αρ. 324/177/31-12-2018 έγγραφό μας, με το οποίο κοινοποιήθηκε η έκθεση αυτοψίας και
κλήθηκε ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ να μας υποβάλει τις απόψεις του εντός πέντε ημερών
καθώς και να μας προσκομίσει τα έγγραφα/στοιχεία που ζητούνται στο κεφάλαιο Ι της έκθεσης
5
αυτοψίας και το αποδεικτικό παραλαβής του τμήματος Γραμματείας Π.Ι.Ν., όπου αναφέρεται ως
ημερομηνία παραλαβής η 15/1/2019
35.Το υπ΄αρ. 90/18-1-2019 έγγραφο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με το οποίο αιτήθηκε παράταση
πέντε ημερών προκειμένου να υποβάλλει τις απόψεις του
36.Το υπ΄αρ. 4725/2036/18-1-2019 έγγραφο παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απόψεων του
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ μέχρι 25-1-2019
37.Το υπ΄αρ. 1222/20-8-2018 έγγραφο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με το οποίο μας υπέβαλε τις
απόψεις της επί της εκθέσεως αυτοψίας και στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω:
«Σε συνέχεια του υπ΄αρ. πρωτοκόλλου οικ.324/177/31-12-2018 εγγράφου σας με το οποίο μας
κοινοποιείτε την αυτοψία του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σας δηλώνουμε τα
ακόλουθα:
Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία σας δεν παρευρίσκονταν κανένας εκπρόσωπος του
ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας γιατί δεν είχε ενημερωθεί ο φορέας μας για τον έλεγχο που επρόκειτο να
διενεργηθεί
Τα διάσπαρτα απορρίμματα τα οποία υπήρχαν κατά την αυτοψία στο χώρο εντός και εκτός της
λεκάνης προερχόταν από σχισμένα δέματα τα οποία προέκυψαν κατά τη φορτοεκφόρτωση των
δεμάτων. Τα όποια κακοποιημένα δέματα υπάρχουν στο χώρο, θα μεταφερθούν πίσω στο
Τεμπλόνι για επαναδεματοποίηση με την υπογραφή της σύμβασης της υπηρεσίας που έχει ο
φορέας επαναδημοπρατήσει με τίτλο: «Μεταφορά δεματοποιημένου υπολείμματος από τον ΧΥΤΑ
Τεμπλονίου στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης»
Ο καθαρισμός του χώρου περιμετρικά θα γίνει με την έναρξη της λειτουργίας του ΧΥΤΥ
Λευκίμμης από τον ανάδοχο καθώς είναι μέσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Με δεδομένο ότι το προηγούμενο διάστημα από την αυτοψία των υπηρεσιών στο ΧΥΤΥ
Λευκίμμης υπήρξαν βροχοπτώσεις υπάρχουν όμβρια ύδατα εντός της λεκάνης του κυττάρου
Εντός των επόμενων ημερών θα απομακρυνθούν οι ποσότητες των αδρανών υλικών (μπάζα) και
διάφορα άλλα υλικά τα οποία προέκυψαν από τις εργασίες επισκευής των ζημιών του ΧΥΤΥ
Λευκίμμης.
Τα όποια στραγγίσματα έχουν παραχθεί, ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας, έχει δρομολογήσει τις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταφερθούν με βυτιοφόρο στο βιολογικό του Δήμου
Κέρκυρας έως ότου ξεκινήσει η λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμης η οποία περιλαμβάνει και την
προμήθεια μονάδας αντίστροφης όσμωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί με δεδομένο ότι δεν έχει εκδοθεί άδεια
λειτουργίας μέχρι σήμερα. Αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για τη λειτουργία
του. Μόλις αδειοδοτηθεί ο χώρος, θα ξεκινήσει η λειτουργία η οποία θα διέπεται από τους
ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και από την άδεια λειτουργίας.
Η γεωμεμβράνη βάση της ενδεικτικής τομής των σχεδίων της μελέτης κατασκευής στην οποία
φαίνεται η στρωματογραφία του κυττάρου τοποθετείται κάτωθεν του γεωσυνθετικού
στραγγιστηρίου το οποίο με τη σειρά του σκεπάζεται από μια στρώση αποστράγγισης 20 εκ. Για
να τραυματιστεί η μεμβράνη λοιπόν θα πρέπει αφενός μεν να απομακρυνθεί τμήμα της στρώσης
αποστράγγισης αφετέρου δε να κοπεί με τη σειρά του μέρος του γεωσυνθετικού στραγγιστηρίου
(πράγμα πάρα πολύ δύσκολο). Παρ΄όλα αυτά υπάρχουν σημεία στα οποία για άγνωστο λόγο έχει
αποκαλυφθεί τμήμα του γεωσυνθετικού στραγγιστηρίου, τα οποία είναι στην στέψη του κυττάρου
και είναι τραυματισμένα. Η αποκατάσταση τους με νέα γεωμεμβράνη που ήδη προβλέφτηκαν
6
στην προηγούμενη εργολαβία της αποκατάστασης των ζημιών και βρίσκονται στο χώρο όπως
προβλέπεται από τη λειτουργία.
Είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για την αποκατάσταση της οδού πρόσβασης και τη δεδομένη
χρονική περίοδο βρίσκεται στη φάση έγκρισης πρακτικού από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
για την ανάδειξη Αναδόχου. Σημειώνουμε ότι ήδη έχουν μεταβεί στο χώρο με μεγάλη ασφάλεια
φορτηγά για τη μεταφορά 8.000 tn δεμάτων υπολείμματος καθώς και τα φορτηγά που μετέφεραν
τα υλικά της εργολαβίας για την αποκατάσταση στων ζημιών στο ΧΥΤΥ Ν. Κέρκυρας. Τα
νεροφαγώματα – όπου υπάρχουν- θα αποκατασταθούν άμεσα.
Έχουν δρομολογηθει από τον Σύνδεσμο οι απαραίτητες ενέργειες για την επισκευή και
ολοκλήρωση των λειτουργικών αστοχιών προκειμένου ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης να καταστεί
λειτουργικός το αμέσως επόμενο διάστημα.»
Με το ανωτέρω έγγραφο προσκομίστηκαν:
Το υπ΄αρ. 79283/32225/17-9-2018 έγγραφο της Δνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ι.Ν. με θέμα: «Έγκριση μελέτης του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών
Μυοκτονίας και Απεντόμωσης»
Η από 28/12/2018 Σύμβαση του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας με την εταιρεία ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ Χ.
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΚΕ με αντικείμενο – σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής – χημικές αναλύσεις οι
οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμης και ΧΥΤΑ
Τεμπλονίου
38.Την υπ΄αρ. 7050/3019/28-2-2019 εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων
39.Το υπ΄αρ. 22748/1755/9-5-2019 έγγραφο του ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ με θέμα: «Ενέργειες και αποστολή
στοιχείων για περιβαλλοντική επιθεώρηση στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης Κέρκυρας»
40.Το υπ΄αρ.42600/17736/29-5-2019 έγγραφό μας προς το ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ με θέμα: «Ενέργειες και
αποστολή στοιχείων για περιβαλλοντική επιθεώρηση στο ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας και στο
ΧΥΤΑ Τεμπλονίου»
41.Το υπ’αρ. 248251/19908/19-04-2019 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα: «Χ.Υ.Τ.Υ.
Νότιας Κέρκυρας & διαχείριση αστικών απορριμμάτων στην Κέρκυρα»
42.Το υπ΄αρ. 38849/16126/3-6-2019 έγγραφό μας προς το Συνήγορο του Πολίτη με θέμα: «Χ.Υ.Τ.Υ.
Νότιας Κέρκυρας & διαχείριση αστικών απορριμμάτων στην Κέρκυρα»
43.Την υπ΄αρ. 54321/5030/18-6-2019 πράξη βεβαίωσης παράβασης του ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ που αφορά
στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας (ΣΥΔΙΣΑ) για το έργο «Χώρος
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Λευκίμμης ΠΕ Κέρκυρας» στη θέση «Μισοράχια»
Λευκίμμης
44.Το υπ΄αρ. 56083/5201/25-6-2019 έγγραφο του ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ με θέμα: «Διαβίβαση Σχεδίου
Συμμόρφωσης», με το οποίο μας διαβιβάστηκε το από 25-6-2019 Σχέδιο Συμμόρφωσης του
ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ , για την επίλυση προβλημάτων και τη λειτουργία των έργων:
1. «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Ν. Κέρκυρας»
στη θέση «Ακροκέφαλος» Τεμπλονίου
2. «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)» Λευκίμμης ΠΕ Κέρκυρας» στη
θέση Μισοράχια Λευκίμμης
45.Το από 18/7/2019 email του Περιφερειάρχη Ι.Ν. με θέμα: «Re: FW: Fw: ΓΙΑ ΨΗΦ.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ» στο οποίο αναφέρει ότι προκειμένου να υπογράφει το σχετικό έγγραφο , να
7
γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές για την συμβατότητα του με το από 25/06/2019-
04/07/2019/58223/24063 Σχέδιο Συμμόρφωσης
και επειδή:
1. Η εναπόθεση δεμάτων υπολείμματος που προκύπτουν από τη μονάδας μεταβατικής διαχείρισης
των ΑΣΑ της Κέρκυρας που βρίσκεται στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου γίνεται στο ΧΥΤΥ Νότιας
Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 112608/6-6-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης
Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου (ΑΔΑ: 6423ΟΡ1Φ-Ν15)
2. Η παρ.6 του άρθρου 6 του Ν.1650/86 ορίζει ότι: «Οι δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες
της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να
παρέχουν κάθε αιτούμενη από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές συνδρομή για την εκτέλεση των
ελέγχων τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ο δε φορέας
του έργου ή της δραστηριότητας υπέχει αντίστοιχες υποχρεώσεις, ιδίως μάλιστα ως προς τη
διενέργεια των επισκέψεων στο χώρο, τη δειγματοληψία και τη συλλογή κάθε στοιχείου που
απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν απαιτείται ειδοποίηση του φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας, ενώ η παρεμπόδιση από αυτόν των ελέγχων ή η παροχή ψευδών
στοιχείων επιφέρει τις ποινικές κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2336/ 1995»
3. Το άρθρο 30 του Ν.1650/86 ορίζει ότι: «Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν
οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του
παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή
αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή
ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δύο
εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα
της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων
εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών
δεσμεύσεων.»
4. Το άρθρο 2 του Ν.1650/86 ορίζει ότι: «Υποβάθμιση είναι η πρόκληση από ανθρώπινες
δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι
πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην
υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες» και
ότι: «Ρύπανση είναι η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου,
ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα
οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις
επιθυμητές χρήσεις του.»
5. Το άρθρο 37 του Ν.4042/12 ορίζει ότι:
«1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισμός, των οποίων οι
δραστηριότητες αφορούν την παραγωγή, κατοχή ή την πραγματοποίηση εργασιών διαχείρισης
αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 11, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο
περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου και
ειδικότερα των άρθρων 14 και 29, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση αυτού, τιμωρείται ποινικά με τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν.
1650/1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος.
8
2. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισμός, των οποίων οι
δραστηριότητες αφορούν την παραγωγή, κατοχή ή τη διαχείριση αποβλήτων, κατά την έννοια
του άρθρου 16, και προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και ειδικότερα των άρθρων 14 και 29, καθώς και
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλονται,
ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη της προηγούμενης παραγράφου, ως διοικητικές κυρώσεις,
διαζευκτικά ή σωρευτικά, πρόστιμο ή προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της
συγκεκριμένης δραστηριότητας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και
το όφελος του παραβάτη. Το ύψος και η διαδικασία επιβολής των προαναφερόμενων διοικητικών
κυρώσεων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Ειδικότερα για πράξεις ή παραλείψεις του
προηγούμενου εδαφίου που τελέσθηκαν προς όφελος νομικών προσώπων κατά την έννοια της
παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν.1650/1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος,
επιβάλλονται οι κυρώσεις της εν λόγω παραγράφου.»
6. Το άρθρο 29 του Ν.4042/12 ορίζει ότι: «Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η
ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων»
7. Το άρθρο 14 του Ν.4042/12 ορίζει ότι: «Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να
τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως:
α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα,
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές, και
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος»
8. Στην υπ΄αρ. 112608/6-6-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος και
Ιονίου (ΑΔΑ: 6423ΟΡ1Φ-Ν15) ορίζεται ότι εντός των κυττάρων της Α φάσης του ΧΥΤΥ Νότιας
Κέρκυρας θα γίνεται εναπόθεση δεμάτων υπολείμματος που προκύπτουν από τη μονάδας
μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας που βρίσκεται στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου που
περιγράφεται στην αρ. πρωτ. 9453/2-6-16 Απόφαση μας με ΑΔΑ : 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ
9. Στη με αρ. πρωτ. 9453/2-6-16 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος και
Ιονίου Απόφαση (ΑΔΑ : 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ) αναφέρεται ότι:
«Σε μέρος της έκτασης που προβλέπεται η Εγκατάστασης Επεξεργασίας μη επικινδύνων στερεών
Αποβλήτων (ΕΕΑ), θα τοποθετηθεί το μεταβατικό στάδιο διαχείρισης απορριμμάτων που
περιλαμβάνει:
….
Δεματοποίηση του Υπολείμματος που προκύπτει από την προεπεξεργασία των απορριμμάτων

Αναλυτικότερη περιγραφή των παραπάνω περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα
απόφαση»
10. Στις σελίδες 59-66 της ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ΄αρ. 9453/4377/2-6-16 Απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περιγράφεται ότι:
«Τα έργα μεταβατικής διαχείρισης απορριμμάτων της Κέρκυρας συνοπτικά θα αποτελούνται
από:… c. Δεματοποιητή του υπολείμματος που προκύπτει από την επεξεργασία των
απορριμμάτων»
«Μηχανική επεξεργασία
Το πρώτο στάδιο της μηχανικής επεξεργασίας αφορά τεμαχισμό με ταυτόχρονη απομάκρυνση
μετάλλων.
Τεμαχισμός
9
Ο τεμαχισμός θα χρησιμοποιηθεί για την ομογενοποίηση των αποβλήτων σε τεμάχια έως 300
mm, ενώ επιτυγχάνεται και διάνοιξη σάκων. Τα τεμαχισμένα απορρίμματα απομακρύνονται από
το σύστημα κοπής – τεμαχισμού, μέσω κατάλληλης μεταφορικής ταινίας η οποία διαθέτει
σύστημα προστασίας από τη διασπορά των τεμαχισμένων υλικών . Οι μεταφορικές ταινίες είναι
κατασκευασμένες και καλυμμένες με ειδικό ανθεκτικό υλικό,με ειδική επικάλυψη και εσωτερικές
ενισχύσεις, το οποίο τις προστατεύει από τα εξερχόμενα τεμαχισμένα υλικά.
Μαγνητικός διαχωριστής
Στην έξοδο του τεμαχιστή θα υπάρχει διάταξη μαγνητικού διαχωρισμού, προκειμένου να
εκτρέπονται τα σιδηρούχα μέταλλα.
Κόσκινο
Το ομογενοποιημένο ρεύμα αποβλήτων μετά την απομάκρυνση των σιδηρούχων μετάλλων
τροφοδοτεί διάταξη διαχωρισμού τύπου περιστρεφόμενου κοσκίνου με οπές κατάλληλου
μεγέθους που διαχωρίζει τα υλικά σε δύο ρεύματα:
 Λεπτόκκοκο κλάσμα προς κομποστοποίηση
 Ευμεγέθες κλάσμα προς κινητό ΚΔΑΥ (ανακυκλώσιμα υλικά)»
«Διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών
Στο κινητό ΚΔΑΥ , γίνεται ο διαχωρισμός και η ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών, όπως
πλαστικά (με διαχωρισμό σε PET,HDPE,FILM) γυαλί, ξύλο, χαρτί, υφάσματα –ρούχα κλπ.
Το Κινητό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών αποτελείται από μια κλειστή, καθ’ όλο το
μήκος πλατφόρμα.
Στο εσωτερικό του κινητού ΚΔΑΥ υπάρχει κινούμενη ελαστική μεταφορική ταινία τροφοδοσίας
απορριμμάτων, ενώ δεξιά – αριστερά της ταινίας, υπάρχουν θέσεις εργασίας για την χειρονακτική
διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.
Η όλη πλατφόρμα, κατά την διάρκεια της εργασίας (η οποία είναι αναδιπλούμενη για λόγους
ευχρηστίας και μεταφοράς) είναι ανυψωμένη και κάτω από τις θέσεις εργασίας είναι
τοποθετημένα τα containers συλλογής των υλικών. Επιπλέον, η όλη κατασκευή φέρει κατάλληλα
παράθυρα στα πλευρικά τοιχώματα για τον αερισμό του θαλάμου εργασίας.
Από την διαλογή στο ΚΚΔΑΥ, ανακτώνται μέχρι έντεκα (11) κατηγορίες υλικών όπως: χαρτί,
γυαλί, PET, HDPE, πλαστικό Film, αλουμίνιο, tetrapack, ξύλο, ρούχα, αδρανή.
Τα υλικά συσσωρεύονται σε ανοιχτού τύπου containers, καθώς και σε κατάλληλους πλαστικούς
κάδους, που βρίσκονται κάτω από την μεταφορική ταινία τροφοδοσίας και τις θέσεις εργασίας.»
«5.2.2.v. Δεματοποίηση
Τα διαχωρισθέντα υπολείμματα που πρόκειται να δεματοποιηθούν για φύλαξη για μελλοντική
χρήση τους, τροφοδοτούνται στον ιμάντα τροφοδοσίας μέσω της μεταφορικής ταινίας από την
μονάδα διαχωρισμού. Η μονάδα συμπίεσης μπορεί να δεματοποιήσει ανακυκλώσιμα και το
υπόλειμμα, εξασφαλίζοντας την ομοιογενή κατανομή των υλικών ώστε να εγκλωβίζεται η
μικρότερη δυνατή ποσότητα αέρα στο εσωτερικό των δεμάτων και να επιτυγχάνεται η μέγιστη
συμπίεση. Το σύστημα, ανάλογα με τα υλικά που επεξεργάζεται έχει τη δυνατότατα συμπίεσης
των απορριμμάτων κατά 6 έως 8 φορές, εξασφαλίζοντας την ανάλογη μείωση του όγκου.»
«Λοιπά ανακυκλώσιμα
Τα λοιπά ανακυκλώσιμα περιλαμβάνουν χαρτί, γυαλί, PET, HDPE, πλαστικό Film, αλουμίνιο,
tetrapack, ξύλο, ρούχα, αδρανή και θα απομακρύνονται από το χώρο μεταβατικής διαχείρισης
προς αξιοποίησηανακύκλωση.»
11. Από το διάγραμμα ροής – ισοζύγιο μάζας των έργων μεταβατικής διαχείρισης (εικόνα 8, σελίδα
64) της ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ΄αρ. 9453/4377/2-6-16 Απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου προκύπτει ότι το υπόλειμμα που θα
10
οδηγείται προς δεματοποίηση θα είναι το 25% της συνολικής ποσότητας σύμμεικτων
απορριμμάτων. Ειδικότερα προκύπτει ότι από τα αρχικά σύμμεικτα απορρίμματα το 97% της
ποσότητάς τους θα διέρχεται από το κόσκινο. Στη συνέχεια το 52% θα οδηγείται στον ΚΔΑΥ και
το 45% στην κομποστοποίηση. Από το 52% που οδηγείται στον ΚΔΑΥ το 32% αποτελεί ΛΟΙΠΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ και το υπόλοιπο 20% θα αποτελεί το υπόλειμμα και θα οδηγείται προς
δεματοποίηση. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο τα ΛΟΙΠΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ θα έπρεπε να οδηγούνται προς αξιοποίηση – ανακύκλωση
12. Σύμφωνα με νομολογία του ΣτΕ (901/11, 902/11, 904/11, 4626/13) η μετατροπή των αποβλήτων
σε υπολείμματα γίνεται μέσω της διαχείρισής τους ώστε να μειωθεί ο αρχικός όγκος και να
μεταβληθούν τα χαρακτηριστικά τους
13. Τα δεματοποιημένα υπολείμματα που έχουν προκύψει με μεταβολή των αρχικών
χαρακτηριστικών των αποβλήτων και με μείωση του όγκου τους σύμφωνα με την επεξεργασία
που περιγράφεται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ΄αρ. 9453/4377/2-6-16 ΑΕΠΟ, διαπιστώθηκε
ότι περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικές σακούλες μπουκάλια και ρούχα), τα οποία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω ΜΠΕ θα έπρεπε να είχαν οδηγηθεί στο κινητό ΚΔΑΥ
και εν συνεχεία προς αξιοποίηση – ανακύκλωση και δεν θα έπρεπε να περιέχονταν στα
δεματοποιημένα υπολείμματα. Συνεπώς τα δέματα που έχουν μεταφερθεί δεν πληρούν τα
κριτήρια (τουλάχιστον ως προς τα ανακυκλώσιμα υλικά) που τίθενται από την ΑΕΠΟ και ΜΠΕ
που τη συνοδεύει, ως προς τα χαρακτηριστικά του δεματοποιημένου υπολείμματος
14. Σύμφωνα με τον όρο 6 της ΑΕΠΟ, ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας όφειλε να ελέγχει δειγματοληπτικά
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των δεμάτων υπολείμματος που μεταφέρει στις
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ΑΕΠΟ του ΧΥΤ Νότιας Κέρκυρας και την ΑΕΠΟ του μεταβατικού σταδίου Τεμπλονίου,
ως προς τα κριτήρια αποδοχής και γενικότερα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
15. Από τα αναφερόμενα στην απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί των διαπιστώσεων της
έκθεσης αυτοψίας προκύπτουν ότι:
 (α)
Η έκθεση αυτοψίας αναφέρει ότι διαπιστώθηκε ότι σε χώρο βορειοανατολικά της
εγκατάστασης βιολογικού υπάρχουν μεγάλοι όγκοι αδρανών υλικών (μπάζα) στα οποία
υπάρχουν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων (στερεά, πλαστικά συσκευασίας, ξύλα, χαρτιά,
κομμάτια σκυροδέματος, σωλήνες). Ο όγκος εκτιμάται στα 1500m3 χίλια πεντακόσια κυβικά
Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί της ανωτέρω διαπίστωσης αναφέρει ότι:
Εντός των επόμενων ημερών θα απομακρυνθούν οι ποσότητες των αδρανών υλικών (μπάζα) και
διάφορα άλλα υλικά τα οποία προέκυψαν από τις εργασίες επισκευής των ζημιών του ΧΥΤΥ
Λευκίμμης.
Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν το γεγονός ότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι
σε χώρο βορειοανατολικά της εγκατάστασης βιολογικού υπάρχουν μεγάλοι όγκοι αδρανών
υλικών (μπάζα) στα οποία υπήρχαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων (στερεά, πλαστικά
συσκευασίας, ξύλα, χαρτιά, κομμάτια σκυροδέματος, σωλήνες) των οποίων ο όγκος
εκτιμήθηκε στα 1500m3 χίλια πεντακόσια κυβικά Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπίστωση
 (β)
Η έκθεση αυτοψίας αναφέρει ότι στο χώρο γύρω από το κύτταρο και μέχρι την περίφραξη
εξωτερικά του χώρου υπάρχουν διάσπαρτα μικροαπορρίμματα καθ΄ όλη την έκταση της
δραστηριότητας.
11
Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί της ανωτέρω διαπίστωσης αναφέρει ότι:
Τα διάσπαρτα απορρίμματα τα οποία υπήρχαν κατά την αυτοψία στο χώρο εντός και εκτός της
λεκάνης προερχόταν από σχισμένα δέματα τα οποία προέκυψαν κατά τη φορτοεκφόρτωση των
δεμάτων. Τα όποια κακοποιημένα δέματα υπάρχουν στο χώρο, θα μεταφερθούν πίσω στο
Τεμπλόνι για επαναδεματοποίηση με την υπογραφή της σύμβασης της υπηρεσίας που έχει ο
φορέας επαναδημοπρατήσει με τίτλο: «Μεταφορά δεματοποιημένου υπολείμματος από τον ΧΥΤΑ
Τεμπλονίου στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης»
Ο καθαρισμός του χώρου περιμετρικά θα γίνει με την έναρξη της λειτουργίας του ΧΥΤΥ
Λευκίμμης από τον ανάδοχο καθώς είναι μέσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν το γεγονός ότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι
στο χώρο γύρω από το κύτταρο και μέχρι την περίφραξη εξωτερικά του χώρου υπήρχαν
διάσπαρτα μικροαπορρίμματα καθ΄ όλη την έκταση της δραστηριότητας. Συνεπώς δεν
αναιρούνται οι διαπιστώσεις
 (γ)
Η έκθεση αυτοψίας αναφέρει ότι εντός των δύο λεκανών υπήρχαν δέματα απορριμμάτων. Σε
ποσοστό 20% τα δέματα ήταν σκισμένα και διάσπαρτα απορρίμματα στο χώρο αλλά και εκτός
αυτού.
Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί της ανωτέρω διαπίστωσης αναφέρει ότι:
Τα διάσπαρτα απορρίμματα τα οποία υπήρχαν κατά την αυτοψία στο χώρο εντός και εκτός της
λεκάνης προερχόταν από σχισμένα δέματα τα οποία προέκυψαν κατά τη φορτοεκφόρτωση των
δεμάτων. Τα όποια κακοποιημένα δέματα υπάρχουν στο χώρο, θα μεταφερθούν πίσω στο
Τεμπλόνι για επαναδεματοποίηση με την υπογραφή της σύμβασης της υπηρεσίας που έχει ο
φορέας επαναδημοπρατήσει με τίτλο: «Μεταφορά δεματοποιημένου υπολείμματος από τον ΧΥΤΑ
Τεμπλονίου στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης»
Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν το γεγονός ότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι
Σε ποσοστό 20% τα δέματα ήταν σκισμένα και διάσπαρτα απορρίμματα στο χώρο αλλά και
εκτός αυτού. Συνεπώς δεν αναιρούνται οι διαπιστώσεις
 (δ)
Η έκθεση αυτοψίας αναφέρει ότι τα δέματα στο χώρο εκτιμώνται σε ποσότητα ίδια με την
προηγούμενη αυτοψία μας. Τα σκισμένα δέματα περιείχαν ανακυκλώσιμα (σακούλες, γυαλί,
ρούχα…)
Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της
διαπίστωσης και συνεπώς αυτή δεν αναιρείται
 (ε)
Η έκθεση αυτοψίας αναφέρει ότι τα φρεάτια των λεκανών έχουν επενδυθεί με μεγαλόκοκκο
σκουρόχρωμο χαλίκι σε ακτίνα περίπου δέκα μέτρων. Στο χαμηλότερο κύτταρο υπήρχαν
στάσιμα στραγγίδια επιφάνειας περίπου τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων.
12
Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί της ανωτέρω διαπίστωσης αναφέρει ότι:
Με δεδομένο ότι το προηγούμενο διάστημα από την αυτοψία των υπηρεσιών στο ΧΥΤΥ
Λευκίμμης υπήρξαν βροχοπτώσεις υπάρχουν όμβρια ύδατα εντός της λεκάνης του κυττάρου
Τα όποια στραγγίσματα έχουν παραχθεί, ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας, έχει δρομολογήσει τις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταφερθούν με βυτιοφόρο στο βιολογικό του Δήμου
Κέρκυρας έως ότου ξεκινήσει η λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμης η οποία περιλαμβάνει και την
προμήθεια μονάδας αντίστροφης όσμωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί με δεδομένο ότι δεν έχει εκδοθεί άδεια
λειτουργίας μέχρι σήμερα. Αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για τη λειτουργία
του. Μόλις αδειοδοτηθεί ο χώρος, θα ξεκινήσει η λειτουργία η οποία θα διέπεται από τους
ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και από την άδεια λειτουργίας.
Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν το γεγονός τα φρεάτια των λεκανών έχουν
επενδυθεί με μεγαλόκοκκο σκουρόχρωμο χαλίκι σε ακτίνα περίπου δέκα μέτρων και ότι στο
χαμηλότερο κύτταρο υπήρχαν στάσιμα στραγγίδια επιφάνειας περίπου τετρακοσίων
τετραγωνικών μέτρων. Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπίστωση
 (στ)
Η έκθεση αυτοψίας αναφέρει ότι στο φρεάτιο της δεξαμενής εξισορρόπησης υπήρχε
τοποθετημένα πρόχειρα διάταξη αντλίας – σωλήνα. Ο σωλήνας κατέληγε επιφανειακά σε
απόσταση 20 περίπου μέτρων από το φρεάτιο
Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της
διαπίστωσης και συνεπώς αυτή δεν αναιρείται
 (ζ)
Στην έκθεση αυτοψίας ζητείται να προσκομιστεί τεκμηρίωση που πηγαίνουν τα στραγγίδια (τα
στάσιμα στραγγίδια εντός του κυττάρου είναι μικρό ποσοστό των παραχθέντων)
Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί της ανωτέρω διαπίστωσης αναφέρει ότι:
Τα όποια στραγγίσματα έχουν παραχθεί, ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας, έχει δρομολογήσει τις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταφερθούν με βυτιοφόρο στο βιολογικό του Δήμου
Κέρκυρας έως ότου ξεκινήσει η λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμης η οποία περιλαμβάνει και την
προμήθεια μονάδας αντίστροφης όσμωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα συνιστούν πρόθεση διαχείρισης και όχι τεκμηρίωση που πηγαίνουν
τα στραγγίδια. Τα στάσιμα στραγγίδια εντός του κυττάρου ήταν μικρό ποσοστό των
παραχθέντων και δεν προκύπτει από την απολογία τεκμηρίωση περί το που έχει καταλήξει η
ποσότητα των στραγγιδίων που λείπει . Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπίστωση
 (η)
Στην έκθεση αυτοψίας διαπιστώνεται ότι δεν γίνεται διαχείριση ομβρίων
13
Δεν προκύπτει από την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καμία αντίρρηση επί της
διαπίστωσης και συνεπώς αυτή δεν αναιρείται
 (θ)
Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε ότι στο δυτ. τμήμα της λεκάνης
εντοπίστηκε σχισμένη μεμβράνη στεγάνωσης
Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί της ανωτέρω διαπίστωσης αναφέρει ότι:
Η γεωμεμβράνη βάση της ενδεικτικής τομής των σχεδίων της μελέτης κατασκευής στην οποία
φαίνεται η στρωματογραφία του κυττάρου τοποθετείται κάτωθεν του γεωσυνθετικού
στραγγιστηρίου το οποίο με τη σειρά του σκεπάζεται από μια στρώση αποστράγγισης 20 εκ. Για
να τραυματιστεί η μεμβράνη λοιπόν θα πρέπει αφενός μεν να απομακρυνθεί τμήμα της στρώσης
αποστράγγισης αφετέρου δε να κοπεί με τη σειρά του μέρος του γεωσυνθετικού στραγγιστηρίου
(πράγμα πάρα πολύ δύσκολο). Παρ΄όλα αυτά υπάρχουν σημεία στα οποία για άγνωστο λόγο έχει
αποκαλυφθεί τμήμα του γεωσυνθετικού στραγγιστηρίου, τα οποία είναι στην στέψη του κυττάρου
και είναι τραυματισμένα. Η αποκατάσταση τους με νέα γεωμεμβράνη που ήδη προβλέφτηκαν
στην προηγούμενη εργολαβία της αποκατάστασης των ζημιών και βρίσκονται στο χώρο όπως
προβλέπεται από τη λειτουργία.
Έχουν δρομολογηθει από τον Σύνδεσμο οι απαραίτητες ενέργειες για την επισκευή και
ολοκλήρωση των λειτουργικών αστοχιών προκειμένου ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης να καταστεί
λειτουργικός το αμέσως επόμενο διάστημα
Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν τη διαπίστωση ότι στο δυτ. τμήμα της λεκάνης
εντοπίστηκε σχισμένη μεμβράνη στεγάνωσης. Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπίστωση
 (ι)
Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η οδός
πρόσβασης στο ΧΥΤΥ
Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί της ανωτέρω διαπίστωσης αναφέρει ότι:
Είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για την αποκατάσταση της οδού πρόσβασης και τη δεδομένη
χρονική περίοδο βρίσκεται στη φάση έγκρισης πρακτικού από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
για την ανάδειξη Αναδόχου. Σημειώνουμε ότι ήδη έχουν μεταβεί στο χώρο με μεγάλη ασφάλεια
φορτηγά για τη μεταφορά 8.000 tn δεμάτων υπολείμματος καθώς και τα φορτηγά που μετέφεραν
τα υλικά της εργολαβίας για την αποκατάσταση στων ζημιών στο ΧΥΤΥ Ν. Κέρκυρας. Τα
νεροφαγώματα – όπου υπάρχουν- θα αποκατασταθούν άμεσα.
Έχουν δρομολογηθει από τον Σύνδεσμο οι απαραίτητες ενέργειες για την επισκευή και
ολοκλήρωση των λειτουργικών αστοχιών προκειμένου ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης να καταστεί
λειτουργικός το αμέσως επόμενο διάστημα
14
Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν τη διαπίστωση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η οδός
πρόσβασης στο ΧΥΤΥ. Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπίστωση
 (ια)
Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι δεν υπήρχαν σε όλες τις πυροσβεστικές φωλιές τα
προβλεπόμενα υλικά. Δεν υπήρχε νερό στους κρουνούς
Στην απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ επί της ανωτέρω διαπίστωσης αναφέρει ότι:
Έχουν δρομολογηθει από τον Σύνδεσμο οι απαραίτητες ενέργειες για την επισκευή και
ολοκλήρωση των λειτουργικών αστοχιών προκειμένου ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης να καταστεί
λειτουργικός το αμέσως επόμενο διάστημα
Τα ανωτέρω ισχυριζόμενα δεν αντικρούουν τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχαν σε όλες τις
πυροσβεστικές φωλιές τα προβλεπόμενα υλικά και ότι δεν υπήρχε νερό στους κρουνούς.
Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπίστωση
 (ιβ)
Στο κεφάλαιο Ι της Εκθέσεως Αυτοψίας, ζητήθηκε να προσκομιστούν οι δειγματοληψίες
υπόγειων υδάτων (όρος Δ.1 ΑΕΠΟ)
Με την απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας προσκόμισε την από 28/12/2018 Σύμβαση
του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας με την εταιρεία ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ Χ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΚΕ
με αντικείμενο – σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής – χημικές αναλύσεις οι οποίες κρίνονται
απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμης και ΧΥΤΑ Τεμπλονίου
Συνεπώς δεν προσκομίστηκαν οι ζητούμενες δειγματοληψίες υπόγειων υδάτων
 (ιγ)
Στο κεφάλαιο Ι της Εκθέσεως Αυτοψίας, ζητήθηκε να προσκομιστούν η τεκμηρίωση
ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών (όρος Δ6.1 ΑΕΠΟ)
Δεν προσκομίστηκε η ζητούμενη τεκμηρίωση και συνεπώς λαμβάνεται ως έλλειψη
 (ιδ)
Στο κεφάλαιο Ι της Εκθέσεως Αυτοψίας, ζητήθηκε να προσκομιστούν οι Εκθέσεις λειτουργίας
(όρος Δ.12 ΑΕΠΟ)
Δεν προσκομίστηκαν οι ζητούμενες Εκθέσεις λειτουργία και συνεπώς λαμβάνεται ως έλλειψη
15
 (ιε)
Στο κεφάλαιο Ι της Εκθέσεως Αυτοψίας, ζητήθηκε να προσκομιστεί η έγγραφη έγκριση Δνσης
Δημόσιας Υγείας (όρος Δ.14 ΑΕΠΟ)
Με την απολογία του ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας προσκόμισε το υπ΄αρ. 79283/32225/17-9-
2018 έγγραφο της Δνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ι.Ν. με θέμα: «Έγκριση
μελέτης του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας και
Απεντόμωσης»
 (ιβ)
Στο κεφάλαιο Ι της Εκθέσεως Αυτοψίας, ζητήθηκε να προσκομιστεί τεκμηρίωση ότι έχουν
ληφθεί μέτρα που αποτρέπουν κινδύνους πυρκαγιάς (όρος Δ.15 ΑΕΠΟ)
Δεν προσκομίστηκε η ζητούμενη με την απολογία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ και
συνεπώς λαμβάνεται ως έλλειψη.
16. Από τα έως τώρα αναφερθέντα προκύπτουν τα εξής:
 Παραβίαση πέντε (5) περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ, ειδικότερα:
o Δεν προσκομίστηκαν οι δειγματοληψίες υπόγειων υδάτων (όρος Δ.1 ΑΕΠΟ)
o Δεν προσκομίστηκε η τεκμηρίωση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών (όρος
Δ6.1 ΑΕΠΟ)
o Δεν προσκομίστηκαν οι Εκθέσεις λειτουργίας (όρος Δ.12 ΑΕΠΟ)
o Δεν προσκομίστηκε τεκμηρίωση ότι έχουν ληφθεί μέτρα που αποτρέπουν κινδύνους
πυρκαγιάς (όρος Δ.15 ΑΕΠΟ)
o Δεν έχει ολοκληρωθεί η οδός πρόσβασης στο ΧΥΤΥ (όρος Δ.8 ΑΕΠΟ)
Τα ανωτέρω συνιστούν παράβαση Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, η οποία έχει εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του Ν.1650/86 και
συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1650/86, σε νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις
διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων αποφάσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση
πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ
.
 Παραβίαση του άρθρου 14 του Ν.4042/12, ειδικότερα οι παρακάτω διαπιστώσεις που
αναφέρονται στην Έκθεση Αυτοψίας:
o Ότι εντός των δύο λεκανών υπήρχαν δέματα απορριμμάτων. Σε ποσοστό 20% τα
δέματα ήταν σκισμένα και διάσπαρτα απορρίμματα στο χώρο αλλά και εκτός αυτού
o Ότι στο χώρο γύρω από το κύτταρο και μέχρι την περίφραξη εξωτερικά του χώρου
υπάρχουν διάσπαρτα μικροαπορρίμματα καθ΄ όλη την έκταση της δραστηριότητας.
o Ότι στο χαμηλότερο κύτταρο υπήρχαν στάσιμα στραγγίδια επιφάνειας περίπου
τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων
16
o Δεν προσκομίσθηκε τεκμηρίωση που πηγαίνουν τα στραγγίδια (τα στάσιμα στραγγίδια
εντός του κυττάρου είναι μικρό ποσοστό των παραχθέντων).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου, η κατανομή των βροχοπτώσεων στο νησί χαρακτηρίζεται από
σχετική ομοιομορφία, ενώ γενικά παρατηρείται μια μείωση αυτών από Δυτικά
προς Ανατολικά
 Σύμφωνα με το σταθμό παρακολούθησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου ( link:
http://penteli.meteo.gr/stations/kerkyra/NOAAPRYR.TXT) που βρίσκεται στα
Γουβιά Κέρκυρας στην ανατολική πλευρά του νησιού, το ύψος βροχόπτωσης
κατά του μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2018 έφτασε τα 505χλστ
 Σύμφωνα με την Εθνικής Μετεωρολογική Υπηρεσία (link:
http://www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_city?perifereia=Ionian%2
0Islands&poli=Kerkyra) το μέσο ύψος βροχόπτωσης κατά του μήνες Οκτώβριο
– Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2018 φτάνει τα 509 χλστ
 Σύμφωνα με τη μέση βροχόπτωση των παραπάνω εδαφίων, προκύπτει ότι εντός
της συνολικής έκτασης των κυττάρων (16.800 τμ) θα έπρεπε να υπάρχουν περί
τα 8.000,00μ3 βρόχινα στραγγίδια
 Τα στάσιμα στραγγίδια εντός του κυττάρου, επιφάνειας 400m2 σε συνδυασμό
με το ανάγλυφο του κυττάρου, πλησιάζουν την ποσότητα των 200μ3 και
 Η θεωρητική χωρητικότητα της δεξαμενή εξισορρόπησης στραγγιδίων είναι
558μ3
 Η εξάτμιση στην επιφάνεια των 400μ2 κατά τους χειμερινούς μήνες που
διανύουμε είναι αμελητέα σε σχέση με την ποσότητα των 8.000,00μ3 που θα
έπρεπε να υπάρχει
Συνεπώς προκύπτει διαφυγή στραγγιδίων της τάξης των 7.000,00 μ3
o Στο φρεάτιο της δεξαμενής εξισορρόπησης υπήρχε τοποθετημένα πρόχειρα διάταξη
αντλίας – σωλήνα. Ο σωλήνας κατέληγε επιφανειακά σε απόσταση 20 περίπου μέτρων
από το φρεάτιο. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι δεν διαπιστώθηκαν ίχνη από
λύματα/στραγγίδια ούτε στην έξοδο του σωλήνα αλλά ούτε και στην ευρύτερη
επιφάνεια καθώς και το ότι δεν υπήρχαν ίχνη υπερχείλισης της δεξαμενής
εξισορρόπησης, το ανωτέρω αποτελεί δυνητική παράκαμψη της προβλεπόμενης
πορείας των στραγγιδίων
o Δεν γίνεται διαχείριση ομβρίων
o Στο δυτ. τμήμα της λεκάνης εντοπίστηκε σχισμένη μεμβράνη στεγάνωσης
συνιστούν παραβίαση του άρθρου 14 του Ν.4042/12 που ορίζει ότι η διαχείριση των
αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να
βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως:
α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές, και
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
17
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4042/12:
«1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισμός, των
οποίων οι δραστηριότητες αφορούν την παραγωγή, κατοχή ή την πραγματοποίηση
εργασιών διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 11, προκαλεί ή
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει
στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ειδικότερα των άρθρων 14 και 29, καθώς και
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, τιμωρείται
ποινικά με τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν. 1650/1986, όπως
τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος.
2. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισμός, των
οποίων οι δραστηριότητες αφορούν την παραγωγή, κατοχή ή τη διαχείριση αποβλήτων,
κατά την έννοια του άρθρου 16, και προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο
περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και ειδικότερα των
άρθρων 14 και 29, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλονται, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη της
προηγούμενης παραγράφου, ως διοικητικές κυρώσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά,
πρόστιμο ή προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης
δραστηριότητας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το
όφελος του παραβάτη. Το ύψος και η διαδικασία επιβολής των προαναφερόμενων
διοικητικών κυρώσεων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.1650/1986, όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Ειδικότερα
για πράξεις ή παραλείψεις του προηγούμενου εδαφίου που τελέσθηκαν προς όφελος
νομικών προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του
ν.1650/1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος, επιβάλλονται οι
κυρώσεις της εν λόγω παραγράφου.»
Σύμφωνα δε με το άρθρο 30 του Ν.1650/86: «Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν
οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του
παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων
ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική
ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι
δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη
σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των
θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και
προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.»
 Παραβίαση του άρθρου 29 του Ν.4042/12, ειδικότερα οι παρακάτω διαπιστώσεις που
αναφέρονται στην Έκθεση Αυτοψίας:
o Ότι σε χώρο βορειοανατολικά της εγκατάστασης βιολογικού υπάρχουν μεγάλοι όγκοι
αδρανών υλικών (μπάζα) στα οποία υπάρχουν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων
(στερεά, πλαστικά συσκευασίας, ξύλα, χαρτιά, κομμάτια σκυροδέματος, σωλήνες). Ο
όγκος εκτιμάται στα 1500m3 χίλια πεντακόσια κυβικά και συνεπώς γινόταν
ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών αφού γινόταν χωρίς εγκεκριμένο τρόπο και σε μη
εγκεκριμένο χώρο για απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ).
o Ότι τα σχισμένα δέματα περιείχαν ανακυκλώσιμα (σακούλες, γυαλί, ρούχα), δηλαδή
υλικά που σύμφωνα με την ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ΄αρ. 9453/4377/2-6-16 ΑΕΠΟ,
θα έπρεπε μέσω του ΚΔΑΥ να είχαν οδηγηθεί προς αξιοποίηση – ανακύκλωση και όχι
προς δεματοποίηση και συνεπώς γινόταν ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών αφού γινόταν
χωρίς εγκεκριμένο τρόπο και σε μη εγκεκριμένο χώρο για ανακυκλώσιμα υλικά.
18
συνιστούν παραβίαση του άρθρου 29 του Ν.4042/12 που ορίζει ότι απαγορεύεται η
εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4042/12:
«1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισμός, των
οποίων οι δραστηριότητες αφορούν την παραγωγή, κατοχή ή την πραγματοποίηση
εργασιών διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 11, προκαλεί ή
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει
στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ειδικότερα των άρθρων 14 και 29, καθώς και
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, τιμωρείται
ποινικά με τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν. 1650/1986, όπως
τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος.
2. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισμός, των
οποίων οι δραστηριότητες αφορούν την παραγωγή, κατοχή ή τη διαχείριση αποβλήτων,
κατά την έννοια του άρθρου 16, και προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο
περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και ειδικότερα των
άρθρων 14 και 29, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλονται, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη της
προηγούμενης παραγράφου, ως διοικητικές κυρώσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά,
πρόστιμο ή προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης
δραστηριότητας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το
όφελος του παραβάτη. Το ύψος και η διαδικασία επιβολής των προαναφερόμενων
διοικητικών κυρώσεων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.1650/1986, όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Ειδικότερα
για πράξεις ή παραλείψεις του προηγούμενου εδαφίου που τελέσθηκαν προς όφελος
νομικών προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του
ν.1650/1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος, επιβάλλονται οι
κυρώσεις της εν λόγω παραγράφου.»
Σύμφωνα δε με το άρθρο 30 του Ν.1650/86: «Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν
οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του
παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων
ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική
ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι
δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη
σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των
θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και
προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.»
17. Όμως, μεταξύ του χρόνου εισήγησης διοικητικών κυρώσεων και μέχρι το χρόνο τελικής
υπογραφής της παρούσας απόφασης μεσολάβησαν:
 Η υπ΄αρ. 54321/5030/18-6-2019 πράξη βεβαίωσης παράβασης του ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ που
αφορά στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας (ΣΥΔΙΣΑ)
για το έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Λευκίμμης ΠΕ
Κέρκυρας» στη θέση «Μισοράχια» Λευκίμμης
 Το υπ΄αρ. 56083/5201/25-6-2019 (αρ.πρωτ. ΠΙΝ 58223/24063/4-7-2019) έγγραφο του
ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ με θέμα: «Διαβίβαση Σχεδίου Συμμόρφωσης», με το οποίο μας
διαβιβάστηκε το από 25-6-2019 Σχέδιο Συμμόρφωσης του ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ, για την
επίλυση προβλημάτων και τη λειτουργία των έργων:
19
1. «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Ν. Κέρκυρας»
στη θέση «Ακροκέφαλος» Τεμπλονίου
2. «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)» Λευκίμμης ΠΕ Κέρκυρας»
στη θέση Μισοράχια Λευκίμμης
σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/11
18. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3818/10, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) συνιστάται ενιαίος διοικητικός τομέας με τίτλο «Ειδική
Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.)» με αρμοδιότητα την
επίβλεψη και το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, σε κεντρικό, περιφερειακό και
νομαρχιακό επίπεδο και επίπεδο Ο.Τ.Α. με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας
για θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας και τη συμμόρφωση προς τις οικείες διατάξεις
19. Σύμφωνα με την παρ.4α του άρθρου 5 του Ν.3074/02 οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί
Επιθεωρητές – Ελεγκτές μπορούν για την εκπλήρωση του έργου τους να επισκέπτονται χωρίς ή
με προειδοποίηση τις υπηρεσίες ή φορείς όπου γίνεται ο έλεγχος, να μελετούν επί τόπου την
εξεταζόμενη υπόθεση, να ενεργούν αυτοψίες και να εξετάζουν πρόσωπα. Επίσης έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στους φακέλους συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, εκτός εάν πρόκειται για
ζητήματα που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άμυνα και την κρατική
ασφάλεια. Οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί υποχρεούνται να διαφυλάσσουν το απόρρητο κατά τις
κείμενες διατάξεις. Οι υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το έργο
των Επιθεωρητών Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, που τίθενται υποχρεωτικά
στη διάθεσή τους και να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο
20. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 του από 25-6-2019 Σχεδίου Συμμόρφωσης:
«Ο ΧΥΤΥ υπόκειται στην τήρηση δεσμεύσεων, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ του έργου, κάποιες
από τις οποίες δεν τηρήθηκαν και ως προς τούτο πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση.
Η μη τήρηση των δεσμεύσεων αυτών δεν είχε διαπιστωθεί στον περιβαλλοντικό έλεγχο που
διενεργήθηκε με την από 1-8-2018 έκθεση αυτοψίας κλιμακίου ελεγκτών της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ
Κέρκυρας, βάσει της οποίας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο με την αριθμ.74526/30153/23-8-
2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ύψους 8.000 ευρών στον ΣΥΔΙΣΑ Ν.
Κέρκυρας για περιβαλλοντικές παραβάσεις, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε η μη τήρησή τους
στην από 19-2-2019 έκθεση αυτοψίας κλιμακίου ελεγκτών της ίδιας υπηρεσίας και
καταγράφηκαν, με την περαιτέρω όμως διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμου να
εκκρεμεί.».
21. Το από 25-6-2019 Σχέδιο Συμμόρφωσης, λαμβάνει υπόψη τις παραβάσεις μέχρι τις 22-04-2019,
ενώ τα μέτρα (παράγραφοι (2) και (3)) που περιλαμβάνονται στην υπ΄αρ. 7050/3019/28-2-2019
εισήγησή μας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων, λαμβάνουν υπόψη τις παραβάσεις μόνο
μέχρι τις 24-12-2018. Επιπλέον σύμφωνα με το υπ΄αρ. 56083/5201/25-6-2019 έγγραφο του
ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ, το Σχέδιο Συμμόρφωσης συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 15 του
άρθρου 20 του Ν.4014/11 και επιβάλλεται η εφαρμογή του καθότι, ύστερα από
περιβαλλοντικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας και επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, χωρίς να υπάρξει συμμόρφωση
22. Η παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/11 αναφέρει ότι η ΕΥΕΠ και οι αρμόδιες υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής
αρμοδιότητάς τους μπορούν να εισηγούνται Σχέδιο Συμμόρφωσης σε κάθε περίπτωση που
διαπιστώνονται παραβάσεις που προκάλεσαν ή δύνανται να προκαλέσουν περιβαλλοντική
ζημιά ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας
του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να υλοποιήσει, υποβάλλοντας προς την ΕΥΕΠ και
20
τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, αντίστοιχα,
Δήλωση Συμμόρφωσης, με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, η οποία καταχωρείται
στο ΗΠΜ
23. Στο από 18/7/2019 email-διαταγή του Περιφερειάρχη Ι.Ν. με θέμα: «Re: FW: Fw: ΓΙΑ ΨΗΦ.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ» αναφέρεται ρητά ότι προκειμένου να υπογράφει το σχετικό έγγραφο, να γίνουν
οι απαραίτητες προσαρμογές για την συμβατότητα του με το από 25/06/2019-
04/07/2019/58223/24063 Σχέδιο Συμμόρφωσης
24. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του από 25-6-2019 Σχεδίου Συμμόρφωσης του ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ, για την
επίλυση προβλημάτων και τη λειτουργία των έργων:
1. «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Ν. Κέρκυρας»
στη θέση «Ακροκέφαλος» Τεμπλονίου
2. «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)» Λευκίμμης ΠΕ Κέρκυρας»
στη θέση Μισοράχια Λευκίμμης
τα χρονοδιαγράμματα του σχεδίου συμμόρφωσης δεσμεύουν το φορέα λειτουργίας ΣΥΔΙΣΑ Ν.
Κέρκυρας για ενέργειες που τον αφορούν και ορίζεται το τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση εφαρμογής του Σχεδίου
Συμμόρφωσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1650/86 ως ισχύει, ύψους
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας (ΑΦΜ: 090240840, ΔΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ), το οποίο επιμερίζεται ως εξής:
 Για την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατά
εξουσιοδότηση του Ν.1650/86, πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €)
 Για την παραβίαση των διατάξεων του Ν.4042/12, πρόστιμο ύψους εβδομήντα χιλιάδων ευρώ
(70.000,00 €)
Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει. Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά
50% (ήτοι 40.000,00 €) στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 υπέρ του «Πράσινου Ταμείου»
(πρώην ΕΤΕΡΠΣ) του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) και κατά 50% (ήτοι 40.000,00 €)
στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 64114 υπέρ της Π.Ε. Κέρκυρας.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εξόφληση της οφειλής του με βάση την παρούσα
απόφαση και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη), υποχρεούται
να μας αποστείλει αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την
εξόφλησή του.
2. Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας καλείται να υλοποιήσει το από 25-6-2019 Σχέδιο Συμμόρφωσης του
ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ
3. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, για
τυχόν δικές της ενέργειες
4. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
21
για τυχόν δικές της ενέργειες ως περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας Αρχής καθώς και για ενημέρωση
της ΠΕΑΠΖ (ΠΔ 148/09).
5. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας, για τυχόν δικές της ενέργειες
6. Να διαβιβαστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.1650/86, ο πλήρης φάκελος της
υπόθεσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας για τυχόν δικές της ενέργειες
Προσφυγή κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον:
 Του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου μέσα
σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την
κοινοποίηση της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227και
238 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-10)
 Του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης της
παρούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/99 ΦΕΚ
97/Α/17-05-99) ως ισχύει και του άρθρου 53 του Ν.3900/10 (ΦΕΚ 213/α/17-12-10).
Επισημαίνεται ότι η κατάθεση προσφυγής δεν αναστέλλει την διαδικασία είσπραξης του προστίμου
παρά μόνο αν αυτή συνοδεύεται και από απόφαση αναστολής εκτέλεσης της παρούσης. Τόσο η
προσφυγή όσο και η απόφαση αναστολής του προστίμου θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται
με ευθύνη του παραβάτη στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδρoοικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ανωτέρω 60ημέρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
εντέλλεται να προβεί στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής δημοσίου εσόδου με ενημέρωση
της Δνσης Οικονομικού της Π.Ε. Κέρκυρας.
Ε.Δ.
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Ι.Ν.
2. Γραφείο Γενικού Δντη Υποδομών &
Μεταφορών Π.Ι.Ν.
3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Ι.Ν.
4. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
5. κ. Γεωργίου Θεόδωρο
6. κ. Ρέβη Νικόλαο
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
Υπόψη Αντιεισαγγελέα Περιβάλλοντος
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121
115 10 Αθήνα
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης)
2. Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας
Νέο Δικαστικό Μέγαρο
49100 Κέρκυρα
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης)
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας
Νέο Δικαστικό Μέγαρο
49100 Κέρκυρα
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης)
4. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Ειδικός Επιθεωρητής Νικόλαος Μπούρτζινος
Λ. Κηφισίας 1
11523 Αθήνα
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης)
5. Συνήγορο του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17
10432 Αθήνα
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης)
6. Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λεωφ. Μεσογείων 119
10192 Αθήνα
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης)
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου
Δ/νση Περ Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου
Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης)
8. Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Κέρκυρας
Ιουλίας Ανδρεάδη 1 49100 Κέρκυρα
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης)
9. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας
Ενταύθα
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης)
10. Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας
Ι. Ανδρεάδη 1
49132 Κέρκυρα
11. Αστυνομικό Τμήμα Λευκίμμης
Ποτάμι Λευκίμμης -49080 Λευκίμμη
(με συνημμένο τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης)
12. Δ/νση Οικον

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button