Κάθε μήνα δήλωση επιτηδευματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες.Υποχρεωτικός ο έλεγχος όλων των συναλλαγών

 Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στοιχεία συναλλαγών
– Περίοδος χάριτος μέχρι τον Απρίλιο, μετά έρχονται βαριά πρόστιμα
– Δείτε αναλυτικά τη προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα έσοδα Στην τρέλα οδηγούνται πλέον επιτηδευματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και όλοι όσοι έχουν συναλλαγές καθώς πλέον κάθε μήνα είναι υποχρεωμένοι μέσω ειδικής εφαρμογής του taxisnet να υποβάλλουν κάθε μήνα δήλωση.

Ουσιαστικά χιλιάδες είναι οι φορολογούμενοι που πρέπει τώρα να αναζητήσουν λογιστή και να πληρώνουν κάθε μήνα καθώς θα πρέπει να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στο Taxisnet τα στοιχεία για όλες τις συναλλαγές τους, ακόμη και του ενός ευρώ.
Ραντεβού μια φορά το μήνα με την εφορία θα έχουν οι φορολογούμενοι
Όπως, και πάλι μέσω twitter, λέει ο Γ.Γ. Εσόδων Χ. Θεοχάρης θα υπάρξει περίοδος χάριτος μέχρι τον Απρίλιο, τότε δηλαδή θα πρέπει οι φορολογούμενοι να υποβάλουν μια συγκεντρωτική δήλωση για το πρώτο τετράμηνο και στη συνέχεια μια φορά το μήνα.
Σύμφωνα με την την “Ημερησία” στην υπουργική απόφαση προβλέπονται τα εξής:
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά ηλεκτρονικά ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
2. Στις καταστάσεις καταχωρίζονται:
– Ο ΑΦΜ του πελάτη ή του προμηθευτή.
– Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
– Η αξία της συναλλαγής, προ ΦΠΑ.
– Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή.
– Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές).
Τρόπος καταχώρισης
3. Στην κατάσταση πελατών καταχωρίζονται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:
– Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.
– Τα πιστωτικά τιμολόγια
Επίσης καταχωρίζονται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου:
– Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου ΦΤΜ.
– Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.
4. Στην κατάσταση προμηθευτών καταχωρίζονται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως, παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.
Λογαριασμοί ΔΕΗ
5. Καταχωρίζονται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματική δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.
Χρόνος υποβολής
6. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ως εξής:
– Από τον εκδότη μηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων του (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από τήρηση και το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.
– Από τον λήπτη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης που αφορούν (μήνα ή τρίμηνο) και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης, μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξάμηνου που αφορούν.
7. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης, μπορεί να καταχωρίζονται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.
8. Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.
Διασταυρώσεις και εκκαθάριση
9. Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.

Σχολιαστε